Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

„Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie" - o?wiadczenie

W zwi?zku z zapytaniami, które otrzymujemy w sprawie nag?o?nionych medialnie przeróbek materia?ów kampanii spo?ecznej „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie”, do których wykorzystano wizerunek papie?a Jana Paw?a II i które pojawi?y si? na stronach Fundacji Kidprotect, o?wiadczamy, ?e oryginalne przekazy kampanii s? w?asno?ci? Fundacji Dzieci Niczyje i zosta?y wykorzystane do przeróbek bez naszej wiedzy i z naruszeniem przys?uguj?cych nam praw autorskich. Strona www.dzieckowsieci.pl, która pojawia si? w przekazach, jest stron? Fundacji Dzieci Niczyje i s?u?y faktycznej ochronie dzieci przed zagro?eniami zwi?zanymi z Internetem. 
Oryginalne przekazy kampanii „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie” s? dost?pne na stronie: http://dzieckowsieci.fdn.pl/nigdy-nie-wiadomo-kto-jest-po-drugiej-stronie