Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

„Lepszy internet zale?y od Ciebie! – rozpoczynaj? si? obchody Dnia Bezpiecznego Internetu

„Lepszy internet zale?y od Ciebie!” – pod takim has?em 9 lutego obchodzony b?dzie Dzie? Bezpiecznego Internetu (DBI). Po raz kolejny, w ponad stu krajach na ca?ym ?wiecie odb?d? si? wydarzenia, maj?ce na celu podkre?lenie roli ka?dego z u?ytkowników w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego internetu. Organizatorem Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworz? Naukowa i Akademicka Sie? Komputerowa oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Partnerem wydarzenia jest firma Facebook, natomiast G?ównym Partnerem DBI jest Fundacja Orange.

Dzie? Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Jego celem jest zainicjowanie dyskusji na temat bezpiecze?stwa w internecie oraz promocja dzia?a? na rzecz pozytywnego wykorzystywania zasobów internetowych przez dzieci i m?odzie?. Wa?ne w idei DBI jest te? pokazanie aktualnych problemów dotycz?cych zagro?e? online, na jakie nara?eni s? m?odzi u?ytkownicy.

Organizatorzy Dnia Bezpiecznego Internetu ka?dego roku og?aszaj? konkurs na najlepsz? inicjatyw? lokaln? promuj?c? bezpieczne korzystanie z internetu. Do wszystkich inicjatorów lokalnych dzia?a? przes?ane zostan? pakiety edukacyjne, a najlepsze projekty zostan? wyró?nione nagrodami przekazanymi przez organizatorów i partnerów DBI.

– W ubieg?ym roku otrzymali?my zg?oszenia 1 523 inicjatyw lokalnych z ca?ej Polski, zorganizowanych na rzecz bezpiecze?stwa najm?odszych internautów. Liczymy, ?e w tym roku b?dzie ich jeszcze wi?cej. Rosn?ce zaanga?owanie polskich szkó? i placówek edukacyjnych przek?ada si? bezpo?rednio na wzrost ?wiadomo?ci tego, jak istotn? rol? w rozwoju dzieci i m?odzie?y odgrywa obecnie internet – mówi Julia Gursztyn, koordynatorka projektu Safer Internet w NASK.

– Podczas tegorocznych obchodów DBI chcemy skupi? si? na pozytywnym wykorzystaniu internetu. W trakcie konferencji odb?dzie si? dyskusja panelowa z udzia?em m?odych ludzi, którzy poprzez swoje innowacyjne rozwi?zania, twórczo?? i aktywno?? spo?eczn? wspó?tworz? lepszy internet. Niektórzy z nich, mimo m?odego wieku, zdobyli ju? mi?dzynarodowe uznanie, a ich pomys?ami interesuj? si? powa?ni inwestorzy. – mówi Szymon Wójcik, koordynator projektu Safer Internet w Fundacji Dzieci Niczyje.

G?ównym punktem obchodów DBI w Polsce b?dzie konferencja zorganizowana dla nauczycieli oraz specjalistów pracuj?cych z dzie?mi po?wi?cona zagadnieniom pozytywnych aspektów internetu. Odb?dzie si? ona 9 lutego w warszawskim Multikinie Z?ote Tarasy. Organizatorzy b?d? chcieli zwróci? uwag? na fakt, ?e ka?da osoba korzystaj?ca z internetu ponosi odpowiedzialno?? za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Ponadto otwarta zostanie dyskusja nt. potencja?u internetu, który najm?odsi mog? wykorzysta? zarówno w edukacji, kontaktach z rówie?nikami, jak równie? jako form? twórczej rozrywki.

Patronat honorowy nad wydarzeniem obj??a Minister Cyfryzacji Anna Stre?y?ska oraz Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak.

Wi?cej informacji nt. Dnia Bezpiecznego Internetu dost?pnych jest na stronach internetowych: www.dbi.pl, www.dzieckowsieci.fdn.pl. Z kolei najm?odsi znajd? informacje nt. wydarzenia na stronie: www.sieciaki.pl.