Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Scenariusz zaj?? 3... 2... 1... Internet! w wersji dla nies?ysz?cych

Program "3…2...1…Internet!" po?wi?cony jest bezpiecze?stwu dzieci w Internecie. Opracowany zosta? jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli szkó? podstawowych (klasy IV - VI) oraz pracowników firmy Microsoft zaanga?owanych w program wolontariatu pracowniczego. Zaj?cia "3…2…1…Internet!" przewidziane s? na dwie godziny lekcyjne i polegaj? na pracy grupowej i indywidualnej uczniów przeplatanej projekcj? atrakcyjnych kreskówek po?wi?conych ró?nym formom internetowych zagro?e?. Przygody bohaterów kreskówek komentowane s? przez Krzysztofa Ho?owczyca – ambasadora programu "3…2…1…Internet!".
Wersja dla dzieci nies?ysz?cych opracowana zosta?a we wspó?pracy z Polskim Zwi?zkiem G?uchych. Ca?o?? materia?u prezentowana jest w niej w polskim j?zyku migowym.
 

Polecamy zapis video konferencji ,,Internet a dzieci nies?ysz?ce …” wraz z prezentacj? projektu 3…2…1…Internet w wersji dla dzieci nies?ysz?cych.

Scenariusz zaj?? 3... 2... 1... Internet! w wersji dla nies?ysz?cych

Prezentacja "3... 2... 1... Internet!" w wersji dla nies?ysz?cych