Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Aplikacje dla dzieci Necio i BestApp

Wed?ug zalece? FDN, nie powinno si? udost?pnia? urz?dze? mobilnych dzieciom poni?ej drugiego roku ?ycia, starszym, je?li rodzice uznaj?, ?e to ju? czas, z zachowaniem ?cis?ych regu?, m.in. udostepnienia tylko odpowiednich do wieku tresci. Zapraszamy do korzystania z przygotowanych przez Fundacje aplikacji:

  1. Aplikacja edukacyjna „Necio” przeznaczona jest dla dzieci w wieku 4 – 6 lat. Je celem jest wprowadzenie dzieci w ?wiat internetu i przekazanie podstawowych informacji na temat bezpiecze?stwa w sieci. Do pobrania na Google Play (android) i AppStore. Wi?cej: www.necio.pl/aplikacja
  2. BestApp - katalog bezpiecznych aplikacji mobilnych dla dzieci w wieku przedszkolnych (3-6 lat). Znajduje si? tu wiele propozycji ciekawych aplikacji, które umil? najm?odszym czas i daj? mo?liwo?? rozwoju nowych umiej?tno?ci. Dost?pna na Google Play. Wi?cej: www.bestapp.fdn.pl