Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Badania

materia?y opublikowane

2014

Zbieranie i eksplorowanie danych o najm?odszych w szkole - Prezentacja wyników badania zrealizowanego przez SafeGov w 2014 r. Wyniki dost?pne tak?e w formie Infografiki.

2013

Bezpiecze?stwo dzieci w internecie - raport z badania dzieci i rodziców zrealizowanego w 2013 r. przez TNS na zlecenie Fundacji Orange we wspó?pracy z Fundacj? Dzieci Niczyje

Korzystanie z internetu i zagro?enia online w?ród m?odzie?y gimnazjalnej - przegl?d dost?pnych wyników bada? stworzony przez Fundacj? Dzieci Niczyje w ramach projektu Szko?a Bezpieczna w Sieci wspó?finansowanego ze ?rodków Ministerstwa Edukacji Narodowej

Diagnoza stanu bezpiecze?stwa online w szko?ach - raport z bada? przeprowadzonych przez Fundacj? Dzieci Niczyje w ramach projektu Szko?a Bezpieczna w Sieci wspó?finansowanego ze ?rodków Ministerstwa Edukacji Narodowej

2012

EU NET ADB Badanie nadu?ywania internetu przez m?odzie? w Polsce - raport szczegó?owy z cz??ci ilo?ciowej (informacje na temat badania na stronie: www.fdn.pl/eu-net-adb

EU NET ADB Badanie nadu?ywania internetu przez m?odzie? w Polsce - raport skrócony 

2010

Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys teoretyczny i najnowsze wyniki bada? - (2010) Jacek Py?alski, w: M. J?drzejko, D. Sarza?a (red.) Cz?owiek i uzale?nienia, Pu?tusk-Warszawa. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR

Polskie dzieci w Internecie. Zagro?enia i bezpiecze?stwo na tle danych dla UE - (2010) raport z bada? EU KidsOnline na stronie SWPS

Zagro?enia i bezpiecze?stwo w Internecie z perspektywy dzieci w Europie - (2010) raport z bada? EU Kids Online na stronie SWPS

"Zarz?dzanie prywatno?ci? i wizerunkiem przez doros?ych w przestrzeni social media; Popularno?? witryn w?ród dzieci 7-14" - (2010) Andrzej Garapich, Polskie Badania Internetu, prezentacja przedstawiona w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 2010 (PDF; 1,5 MB)

2009

Problem pornografii dzieci?cej w sieci w opiniach i do?wiadczeniach polskich internautów - (2009) raport z badania gemiusReport przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje (PDF; 2,56 MB).

Przemoc rówie?nicza a media elektroniczne - ?ukasz Wojtasik, omówienie wyników badania „Przemoc rówie?nicza a media elektroniczne”, zrealizowanego w 2007 r. przez Gemius S.A. na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje. Tekst z kwartalnika "Dziecko Krzywdzone" 1(26)/2009 po?wi?conego cyberprzemocy (PDF; 0,4 MB)

2008

Polacy o kampanii "Stop cyberprzemocy" - (czerwiec 2008) raport z reprezentatywnych, ogólnopolskich bada? dotycz?cych odbioru kampanii "Stop Cyberprzemocy", TNS OBOP dla Fundacji Dzieci Niczyje (PDF; 545 KB)

Rodzice wobec zagro?e? dzieci w Internecie - (2008) ?ukasz Wojtasik, wyniki badania „Rodzice wobec zagro?e? dzieci w Internecie” (TNS OBOP dla Fundacji Dzieci Niczyje, próba 500 rodziców). Tekst z kwartalnika "Dziecko Krzywdzone" 1(26)/2009 po?wi?conego cyberprzemocy (PDF; 0,4 MB)>

Zagro?enia wobec dzieci w Internecie - (2008) raport z badania gemiusReport przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje (PDF; 440 KB)

Dzieci online w oczach rodziców - (2008) komuniakat prasowy przedstawiaj?cy wyniki bada? nad przekonaniami rodziców o korzystaniu przez ich dzieci z Internetu oraz ?wiadomo?ci? zagro?e? p?yn?cych z sieci,  (PDF; 137 KB).

2007

Dzieci aktywne online - (29 pa?dziernika 2007) raport z bada? aktywno?ci online u?ytkowników Internetu w wieku 7-14 lat (m.in. czas sp?dzany w sieci, poszukiwane tre?ci), badania firmy Gemius dla Fundacji Dzieci Niczyje (PDF; 96 KB)

Przemoc rówie?nicza a media elektroniczne - (2007) ?ukasz Wojtasik,  raport z pierwszych w Polsce bada? nad zjawiskiem cyberprzemocy (PDF; 148KB).

2006

Kontakt dzieci z niebezpiecznymi tre?ciami w Internecie - (2006) autor: ?ukasz Wojtasik, raport z bada? Gemius/FDN dotycz?cych do?wiadcze? dzieci zwi?zanych z niebezpiecznymi tre?ciami w Internecie (PDF; 163KB).