Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Baza Wiedzy zosta?a sfinansowana w ramach projektu ,,Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie - dzia?ania upowszechniaj?ce rezultaty partnerstwa". Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegi? ze ?rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Zobacz baz? wiedzy

Zapraszamy do wype?nienia formularza ewaluacyjnego nt. bazy wiedzy.

Przejd? do formularza

Dla profesjonalistów

  • Podstawowe informacje dla rodziców

    Twoje dziecko ma 3 lata? Wkrótce si?gnie po komputerow? myszk?. 5 lat? Pewnie pierwsze do?wiadczenia z komputerem ma ju? za sob?. Wkrótce b?dziesz móg? wiele si? od niego nauczy?. Co warto wiedzie? rozmawiaj?c z dzieckiem na temat bezpiecze?stwa w sieci?

    WI?CEJ
  • Badania

    Badania dotycz?ce zachowa? dzieci i m?odzie?y w Internecie oraz dotycz?cych ich zagro?e?.

    WI?CEJ