Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Dzi? rozpoczyna si? Tydzie? z Internetem 2016

Tydzie? z Internetem (Get Online Week) to doroczna, ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zach?cenie jak najwi?kszej liczby osób do poznania mo?liwo?ci, jakie daje Internet. Dzia?ania polegaj? na organizowaniu w miejscach oferuj?cych publiczny dost?p do Internetu spotka? prezentuj?cych ciekawe i praktyczne sposoby wykorzystania nowych technologii g?ównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali.

Podczas tegorocznej edycji uczestnicy b?d? mogli dowiedzie? si? mi?dzy innymi. jak oceni? wiarygodno?? sprzedawcy, bezpiecznie dokonywa? p?atno?ci, chroni? swoje dane i prywatno??, stworzy? bezpieczne has?o oraz korzysta? z praw przys?uguj?cych osobom kupuj?cym w sieci. Temat tegorocznego Tygodnia z Internetem jest inspirowany now? unijn? strategi? Jednolitego Rynku Cyfrowego, która koncentruje si? przede wszystkim na znoszeniu barier w handlu i us?ugach elektronicznych.

Wi?cej informacji: http://tydzienzinternetem.pl/