Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Kampanie programu DwS

 • Mama, tata, tablet

  Kampania „Mama, tata, tablet” powsta?a z my?l? o rodzicach dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Akcja przestrzega przed zbyt wczesnym i niekontrolowanym udost?pnianiem dzieciom urz?dze? elektronicznych, jak tablety czy smartfony.

  WI?CEJ...
 • Przytul hejtera

  Kampania spo?eczna przeciwko przemocy werbalnej w internecie „Przytul hejtera”. Jej celem jest u?wiadomienie m?odzie?y szkodliwo?ci internetowego hejtu i mowy nienawi?ci, a tak?e zaprezentowanie metod reagowania na te zjawiska. 

  WI?CEJ...
 • Seksting? My?l?, wi?c nie ?l?

  Kampania zainaugurowana w 2015 r. pod has?em „My?l? wi?c nie ?l?” ma na celu edukowanie na temat niebezpiecze?stw zwi?zanych z sekstingiem oraz podniesienie ?wiadomo?ci spo?ecznej wokó? tego zjawiska.

  WI?CEJ...
 • Dodaj znajomego

  Kampania „Dodaj znajomego” to projekt bezpo?rednio wymierzony w zjawisko internetowego hejtu.

  wi?cej
 • Pomy?l, zanim wrzucisz

  Celem kampanii jest zwrócenie uwagi rodziców na problem prywatno?ci dzieci w internecie i bezrefleksyjnego publikowania ich zdj?? w sieci.

  WI?CEJ...
 • Pomy?l, zanim kupisz

  Kampania, realizowana od roku 2012 (wcze?niej pod nazw? "Zakup kontrolow@ny"), której celem jest pomoc w zakupie bezpiecznych nowych technologii oraz dbanie o bezpiecze?stwo m?odych internautów.

  WI?CEJ...
 • W którym ?wiecie ?yjesz?

  Kampania prowadzona w 2012 roku, której celem jest zwrócenie uwagi na problem nadmiernego korzystania z komputera i internetu przez dzieci i m?odzie?.

  WI?CEJ...
 • Promocja bezpiecze?stwa w sieci

  Kampania realizowana w 2011 roku, której celem by?o zwrócenie uwagi rodziców na ich rol? w wychowaniu dzieci ze szczególnym naciskiem na bezpieczne korzystanie z Internetu.

  WI?CEJ...