Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu za nami

9 lutego odby?a si? konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu w Multikinie Z?ote Tarasy w Warszawie. Na wydarzeniu go?cili?my ponad 300 osób zainteresowanych tematem bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y online. Podczas konferencji odby?a si? debata m?odych ludzi na temat pozytywnego wykorzystania internetu oraz wsparcia, jakiego oczekuj? od doros?ych. Bardzo du?o inspiracji! Lepszy internet zale?y od ciebie!

Konferencja DBI 2016