Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

O problemie

 • Web We Want

  "Web We Want. Internet jakiego chcemy" to zeszyt ?wicze? dotycz?cy bezpiecznego, twórczego i odpowiedzialnego korzystania z internetu. Przeznaczony jest dla m?odych ludzi w wieku 13-16 lat (uczniów szkó? gimnazjalnych).

  WI?CEJ
 • Scenariusz zaj?? "Mój wizerunek online"

  Zaj?cia „Mój wizerunek online” po?wi?cone s? ?wiadomemu tworzeniu w?asnego wizerunku online podczas codziennego korzystania z sieci. Przeznaczone s? dla uczniów klas I szkó? gimnazjalnych.

  WI?CEJ
 • Scenariusz zaj?? "Sztuka szukania"

  Zaj?cia „Sztuka szukania” po?wi?cone s? umiej?tno?ci korzystania z wyszukiwarek internetowych. Przeznaczone s? dla uczniów klas I i II szkó? gimnazjalnych.

  WI?CEJ
 • Scenariusz zaj?? "Przygody Fejsmena"

  Zaj?cia „Przygody Fejsmena” po?wi?cone s? bezpiecze?stwu m?odych ludzi w portalach spo?eczno?ciowych. Przeznaczone s? dla uczniów klas I i II szkó? gimnazjalnych.

  WI?CEJ
 • Badania

  Badania dotycz?ce zachowa? dzieci i m?odzie?y w Internecie oraz dotycz?cych ich zagro?e?.

  WI?CEJ
 • Artyku?y i opracowania

  Artyku?y i opracowania dotycz?ce bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

  WI?CEJ