Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

O programie

Od 2004 roku dzia?alno?? Fundacji Dzieci Niczyje obejmuje problem bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie. Wtedy to zainicjowano program Dziecko w Sieci, w ramach którego przygotowano kampani? „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie”. By?a to pierwsza w Polsce kampania spo?eczna poruszaj?ca problem uwodzenia dzieci w Internecie.

Od stycznia 2005 roku projekt Dziecko w Sieci, ju? jako kompleksowe dzia?ania na rzecz bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie jest realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet. G?ównym partnerem programu jest Fundacja Orange.

W ramach programu prowadzone s? badania po?wi?cone zagro?eniom dzieci i m?odzie?y w Internecie. Na ich podstawie, jak równie? w oparciu o dost?pn? wiedz? oraz do?wiadczenie pracowników fundacji wypracowywane s? przekazy medialne oraz projekty edukacyjne po?wi?cone bezpiecze?stwu m?odych Internautów. Bogata oferta scenariuszy zaj??, filmów, ale i kursów e-learningowych powinna zainteresowa? przede wszystkim profesjonalistów (nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów), których praca jest zwi?zana z bezpiecze?stwem dzieci i m?odzie?y. Materia?y te (obecnie obejmuj?ce ju? wszystkie grupy wiekowe) mog? by? doskona?? podstaw? do poprowadzenia lub uatrakcyjnienia zaj?? dotycz?cych bezpiecze?stwa przede wszystkim w Internecie, ale i w ?yciu realnym, na które globalna sie? ma coraz wi?kszy wp?yw.