Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Pakiet edukacyjne dla wszystkich organizatorów inicjatyw z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

Wszystkie instytucje, które zg?osz? planowane inicjatywy z okazji DBI, otrzymaj? pakiet materia?ów edukacyjnych. Zg?oszenia przyjmowane s? za po?rednictwem formularza na stronie dbi.pl.

Wszystkie placówki, które zg?osz? inicjatyw? otrzymaj? pakiet materia?ów edukacyjnych. By otrzyma? materia?y przed 9 lutego nale?y wype?ni? formularz zg?oszeniowy przed do 24 stycznia br. Inicjatywy zg?oszone w pó?niejszym terminie otrzymaj? pakiety do ko?ca lutego.

Wszyscy, którzy prze?l? sprawozdanie z przeprowadzonych akcji, wezm? udzia? w konkursie na najlepsz? inicjatyw? edukacyjn?. Do wygrania telewizory oraz projektory wraz z ekranem.

Zach?camy do zapoznania si? z regulaminem akcji.