Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Podr?cznik Web We Want dla nauczycieli

Zapraszamy do zapoznania si? z nowym podr?cznikiem dla nauczycieli Web We Want. Podr?cznik zosta? przygotowany przez nauczycieli z ca?ej Europy.

Wszystkie scenariusze w Web We Want Handbook for Educators (Internet, jakiego chcemy! Podr?cznik nauczyciela) zosta?y przygotowane przez nauczycieli dla nauczycieli z ca?ej Europy i ?wiata. Scenariusze zaj?? proponuj? pomys?y i ?wiczenia maj?ce zach?ci? m?odzie? do rozwini?cia umiej?tno?ci twórczego i krytycznego my?lenia.

Podr?cznik pomaga nauczycielom wprowadzenie zagadnienia zwi?zane z internetow? aktywno?ci? m?odzie?y w prowadzone przez nich lekcje poprzez scenariusze interaktywnych zaj?? i arkusze robocze.

Publikacja jest do pobrania tutaj: http://www.webwewant.eu/documents/10180/27892/Handbook-PL-final/833e21e6...