Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

E-learning programu Dziecko w Sieci

Jedn? z propozycji programu Dziecko w Sieci s? zaj?cia e-learningowe, przygotowane zarówno z my?l? o dzieciach, m?odzie?y, jak i doros?ych. Kursy e-learning s? dost?pne s? za po?rednictwem autorskiej platformy e-learning, wyprodukowanej przez firm? BiznesoweAplikacje.pl. Warunkiem korzystania z kursów jest rejestracja na platformie. Po zalogowaniu nauczyciel / opiekun grupy uczniów mo?e m.in ?ledzi? post?py w realizacji kursów przez swoich podopiecznych oraz otrzyma? za?wiadczenie o realizacji zaj??.

Dotychczas udost?pniono:


 Kurs Poznaj bezpieczny Internet
Przeznaczony dla dzieci z klas I-III szko?y podstawowej, oparty na historii postaci z projektu Sieciaki.pl, sk?ada si? z 8 modu?ów, zosta? przewidziany na trzy jednostki lekcyjne.
zobacz wersj? demo

 Kurs Bezpieczna przygoda z Internetem
Przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szko?y podstawowej, oparty na historii postaci z projektu Sieciaki.pl, sk?ada si? z 7 modu?ów, zosta? przewidziany na trzy jednostki lekcyjne.
zobacz wersj? demo


 Kurs 3... 2... 1... Internet!
Przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szko?y podstawowej, oparty na przygodach pi?tki uczniów. Przez pryzmat losów bohaterów u?ytkownik poznaje ró?ne formy zagro?e? zwi?zanych z Internetem. Kurs sk?ada si? z siedmiu modu?ów, w których prezentowane jest pi?? kreskówek.
zobacz wersj? demo

 Kurs Lekcja bezpiecze?stwa
Przeznaczony dla uczniów w wieku 11-13 lat. Celem zaj?? jest zapoznanie uczniów z zagro?eniami prywatno?ci w sieci, pokazanie konsekwencji nierozwa?nych dzia?a? online, takich jak: wysy?anie i publikowanie „odwa?nych” zdj?? oraz lekkomy?lne zamieszczanie w sieci innych tre?ci tego typu, przyjmowanie do grona „znajomych” osób bli?ej nieznanych, niewylogowywanie si? z konta po zako?czeniu u?ytkowania serwisu, udost?pnianie hase? i loginów, ignorowanie ustawie? prywatno?ci w portalach spo?eczno?ciowych, itp.
 Kurs Gdzie jest Mimi?
Przeznaczony dla uczniów w wieku 11-13 lat. Celem zaj?? jest zapoznanie uczniów ze specyfik? cyberprzemocy, pokazanie jej mo?liwych konsekwencji (zarówno dla ofiar, jak i sprawców) oraz prezentacja metod rozwi?zywania sytuacji zwi?zanych z cyberprzemoc?.

 Kurs Znajomi-nieznajomi.pl
Przeznaczony dla uczniów z klas I-III gimnazjum, dotyczy serwisów spo?eczno?ciowych i zwi?zanych z nimi zagro?e?. Gimnazjali?ci wcielaj? si? w rol? administratora portalu i rozwi?zuj? problemy jego u?ytkowników. Szkolenie sk?ada si? z 11 modu?ów i zosta?o przewidziane na trzy jednostki lekcyjne.
zobacz wersj? demo

 Kurs W Sieci
Przeznaczony dla uczniów klas II-III gimnazjum i I-II szkó? ponadgimnazjalnych. Sk?ada si? z 2 modu?ów, w których m?odzie? zapozna si? z dwoma powszechnie wyst?puj?cymi zagro?eniami: niebezpiecznymi kontaktami z osobami poznanymi w sieci oraz cyberprzemoc?. Przejd? na platform? e-learningow?.

 Kurs dla profesjonalistów
Po?wi?cony bezpiecze?stwu dzieci i m?odzie?y w Internecie. Materia? skierowany jest do nauczycieli i innych profesjonalistów pracuj?cych z dzie?mi. Sk?ada si? z 18 modu?ów i trwa oko?o 80 minut. Zadaniem u?ytkownika kursu jest przej?cie wszystkich modu?ów i poprawne rozwi?zanie testu ko?cowego, co pozwala na wygenerowanie za?wiadczenia o uko?czeniu kursu.
  Przed zalogowaniem si? do platformy warto zapozna? si? z instrukcjami. W przypadku problemów prosimy o zapoznanie si? z list? najcz??ciej zadawanych pyta?. Je?li nie znale?li tam Pa?stwo rozwi?zania swojego problemu, prosimy o maila: pomoc.elearning@dzieckowsieci.pl

 

Kurs "Dziecko w Sieci" stanowi?cy kompendium wiedzy o bezpiecze?stwie dzieci i m?odziezy w Internecie, dost?pny jest równie? online. proponujemy Pa?stwu dwie wersje: dla profesjonalistów i dla rodziców. Ta forma dost?pu do kursu nie pozwala jednak na uzyskanie certyfikatu uko?czenia.

Kurs dla profesjonalistów
Materia? skierowany jest do nauczycieli i innych profesjonalistów pracuj?cych z dzie?mi. Sk?ada si? z 16 modu?ów.

Zainteresowanym proponujemy równie? kurs dost?pny offline. Pobrany na lokalny dysk plik (samorozpakowuj?ce si? archiwum EXE, 706 MB) nale?y wypakowa? do wybranego katalogu. 

Kurs dla rodziców/opiekunów
Jest z?o?ony z 13 modu?ów