Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Gdzie jest Mimi? - scenariusz zaj??

Scenariusz zaj?? przeznaczonych dla uczniów w wieku 11-13 lat, po?wi?conych cyberprzemocy. Ich celem jest zapoznanie uczniów ze specyfik? cyberprzemocy, pokazanie jej mo?liwych konsekwencji (zarówno dla ofiar, jak i sprawców) oraz prezentacja metod rozwi?zywania sytuacji zwi?zanych z cyberprzemoc?. Zaj?cia mog? by? przeprowadzone podczas godziny wychowawczej, lekcji
informatyki lub zaj?? pozalekcyjnych. Zaplanowano je na jedn? godzin? dydaktyczn? (45 min).

Scenariusz zaj?c przygotowano z my?la o nauczycielach i pedagogach. Lekcje mog? by? równie? prowadzone przez wcze?niej do tego przygotowanych studentów pedagogiki lub psychologii.
Prowadz?cy powinien posiada? podstawowe informacje dotycz?ce korzystania z internetu, portali spo?eczno?ciowych i komunikatorów, zarówno przy u?yciu komputera, jak i telefonu komórkowego. Przed przeprowadzeniem zaj?? warto zapozna? si? z tre?ci? poradnika dla nauczycieli dotycz?cego cyberprzemocy,  jak równie? odwiedzi? serwis internetowy:www.helpline.org.pl.

Do przeprowadzenia zaj?? b?dzie potrzebny sprz?t umo?liwiaj?cy odtworzenie materia?ów zapisanych na p?ycie DVD lub pobranych ze strony www.dzieckowsieci.fdn.pl. Mo?e to by?:

  • odtwarzacz DVD lub komputer pod??czony do telewizora,
  • komputer lub odtwarzacz DVD pod??czony do projektora multimedialnego oraz g?o?ników.

Na zako?czenie zaj?? nauczyciele rozdaj? uczniom anonimow? ankiet? ewaluacyjn? i prosz? o jej wype?nienie, mo?na j? równie? pobra? z serwisu www.dzieckowsieci.fdn.pl. Przeprowadzenie ankiety nie jest obligatoryjne, ale pozwala zarówno prowadz?cym zaj?cia, jak i autorom programu na zdobycie informacji dotycz?cych odbioru scenariusza zaj?? przez ich uczestników i jego ewentualn? modyfikacj?.
Po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych zaj??, prowadz?cy wype?nia formularz na stronie www.dzieckowsieci.fdn.pl/sprawozdanie. Na jego podstawie, prowadz?cy otrzymuje e-mailem za?wiadczenie o przeprowadzeniuzaj??, przydatne w dokumentowaniu rozwoju zawodowego.

Film "Gdzie jest Mimi?" do pobrania i odtwarzania z dysku lokalnego (430 MB, format MP4).

Pliki do pobrania