Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Internet bez nienawi?ci

Internet bez nienawi?ci to projekt realizowany w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG, których operatorem w Polsce jest Fundacja im. Stefana Batorego.

Projekt skierowany jest do dzieci i m?odzie?y i adresuje problem mowy nienawi?ci online. Na celu ma zbadanie w jaki sposób zjawisko postrzegane i do?wiadczane jest on przez m?odych ludzi, a nast?pnie – na bazie ustale? badawczych, z zaanga?owaniem przedstawicieli grup docelowych (focusy, pilota?e) - opracowanie przekazów spo?ecznych, materia?ów edukacyjnych (konspekty lekcji, e-learning), projektów aktywizuj?cych (konkursy) . Projekt anga?uje te? profesjonalistów (seminaria, promocja narz?dzi edukacyjnych), partnerów narodowych (konsultacje, promocja) i zagranicznych (Islandia). Wszystko to pozwoli to na dotarcie do szerokiej grupy adresatów (uczniowie szkó?

podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych), poszerzenie ich ?wiadomo?ci wokó? zjawiska, wyposa?enie w umiej?tno?ci skutecznego reagowania oraz zaanga?owanie w aktywne przeciwdzia?anie przejawom mowy nienawi?ci online.

 

Projekt sk?ada si? z nast?puj?cych elementów:

-jako?ciowe badania spo?eczne

-konkurs inicjatyw

-kampania spo?eczna

-wydanie magazynu dla m?odzie?y Numa Numa

-dzia?ania w ramach serwisu Sieciaki.pl

-stworzenie czterech scenariuszy zaj??

-seminaria dla edukatorów

-udzia? w dwóch festiwalach muzycznych

 

W ramach projektu przeprowadzono konkurs inicjatyw "Operacja Dehejtyzacja". Celem konkursu by?o wy?onienie najlepszych internetowych inicjatyw m?odzie?owych przeciwstawiaj?c? si?  hejtowi  i mowie nienawi?ci.

Fundatorem nagród g?ównych w konkursie by? Orange. Partnerem konkursu by?a agencja Plej. Na finale go?cilismy tak?e przedstawicieli redakcji  Zupe?nie Innego ?wiata - patrona medialnego konkursu.

W ramach konkursu nagrodzonych zosta?o 6 inicjatyw.

Kategoria Gimnazjum:

I miejsce - Kajetan Biernacki i Jakub Lipecki

facebook.com/stop.hejtowaniu

II miejsce - Monika Brachaczek, Aleksandra Wi?niewska i Kaja Kroczek

nohejteam.republika.pl

III miejsce - Julita Daniliczuk

Film - Nie hejtuj

 

Kategoria szko?y ponadgimnazjalne

I miejsce - Jakub Karpi?ski

facebook.com/nienawidzic

II miejsce - Sandra Skurczy?ska i Wiktor Mo?ka

cyberstalking.cba.pl

III miejsce - Adrianna Gurzy?ska i Dominika Brzozowska

facebook.com/Hejteranty

Kolejnym elementem projektu jest kampania spo?eczne prowadzona pod has?em "Przytul hejtera".

Wszystkie przekazy kampanii mozna znale?? na stronie:

www.przytulhejtera.pl

 

Kolejnym elementem projektu s? scenariusze zaj??. Scenariusz "Przytul hejtera" i "Zamiast hejtu" s? dost?pne na platformie edukacyjnej edukacja.fdn.pl

 

Istotonym elementem projektu "Internet bez nienawi?ci" jest magazyn dla m?odzie?y NumaNuma. Numer stworzony w ramach proejktu mo?na znale?? pod adresem numanuma.pl

 

 

 

Ze strony mo?na pobra? raport z bada? przeprowadzonych w ramach projektu

logo

Pliki do pobrania