Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Internet bez przesady

Projekt „Internet bez przesady”

Profilaktyczny program edukacyjny skierowany do profesjonalistów pracuj?cych z m?odzie?? gimnazjaln?, gimnazjalistów oraz ich rodziców na terenie m.st. Warszawy  i okolic.

Projekt to:

  • 8-godzinne seminarium szkoleniowe dla grupy profesjonalistów w temacie uzale?nienia od internetu jak równie? przygotowanie ich do samodzielnego prowadzenia zaj?? profilaktycznych z m?odzie?? oraz spotka? zrodzicami;
  • zaj?cia edukacyjne dla gimnazjalistów prowadzone przez trenerów Fundacji Dzieci Niczyje;
  • edukacyjny materia? filmowy, którego celem jest uwra?liwienie jak najszerszej grupy odbiorców na problem nadmiernego korzystania z internetu i komputera przez dzieci i m?odzie?.

Seminarium „Internet bez przesady”
Jednodniowe (8-godzinne)  seminarium szkoleniowe skierowane do  45 nauczycieli  i pedagogów (
od jednego do trzech uczestników z ka?dej szko?y). Uczestnicy seminarium otrzymaj? pakiet materia?ów edukacyjnych na pendrivie, materia?y drukowane oraz za?wiadczenie o uczestnictwie.

W terminie 21 listopada – 19 grudnia, w wybranych 15 szko?ach bior?cych udzia? w projekcie trenerzy Fundacji Dzieci Niczyje przeprowadz? pokazowe zaj?cia warsztatowe (trwaj?ce 90 minut) dla m?odzie?y na temat nadmiernego korzystania z internetu i komputera

Program seminarium
20 listopada, godz. 8:30-15:45

Adres:
O?rodek szkoleniowy OEIiZK
ul. Nowogrodzka 73 Warszawa

UWAGA:
Szkolenie skierowane jest do przestawicieli szkó? dzia?aj?cych na terenie m.st. Warszawy i okolic!

08:15 – 08:45
Rejestracja
08:45 – 09:30

Charakterystyka zjawiska uzale?nienia od internetu.

Szymon Wójcik, Fundacja Dzieci Niczyje
09:30– 10:15

Portret dziecka nadmiernie korzystaj?cego z internetu na podstawie przypadków trafiaj?cych do Helpline.org.pl.
Magdalena Wróblewska, Fundacja Dzieci Niczyje
10:15 – 10:30

Przerwa
10:30 – 11:15
Wsparcie psychologiczne m?odzie?y uzale?nionej od internetu i komputera, Agnieszka Kolek, doktorantka Akademii Pedagogiki Specjalnej, Katedra Pedagogiki Mediów
11: 15 – 12:00

Zapobieganie problemowi nadu?ywania internetu przez dzieci i m?odzie?. Szkolne standardy bezpiecze?stwa, narz?dzia edukacyjne.
?ukasz Wojtasik, Fundacja Dzieci Niczyje
12:00 – 12:30

Przerwa obiadowa
12:30 – 14:00

Warsztaty cz??? I

W którym ?wiecie ?yjesz – jak pracowa? z m?odzie?? w obszarze nadmiernego korzystania z internetu i komputera.
14:00 – 14:15

Przerwa
14:15 – 15:45

Warsztaty cz??? II

W którym ?wiecie ?yje Twoje dziecko – jak zaanga?owa? rodziców w przeciwdzia?anie nadu?ywaniu internetu przez ich dzieci.

Pobierz zaproszenie na seminarium „Internet bez przesady” (pdf)

 

Film edukacyjny "Nadu?ywanie internetu przez dzieci i m?odzie?"

Edukacyjny materia? filmowy, maj?cy na celu przybli?enie problemu nadu?ywania internetu i komputera przez dzieci i m?odzie? profesjonalistom i rodzicom.

Projekt jest finansowany ze ?rodków Funduszu Rozwi?zywania Problemów Hazardowych, b?d?cych z dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. G?ównym Partnerem projektu jest Fundacja Orange. Czas trwania projektu listopad-grudzie? 2014.