Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Internet to okno na ?wiat. Ca?y ?wiat

Akcja Internet to okno na ?wiat, ca?y ?wiat po?wi?cona jest problemowi kontaktów dzieci z niebezpiecznymi tre?ciami w sieci. Jest to wspólne przedsi?wzi?cie Fundacji Dzieci Niczyje i NASK, realizowane w ramach programu Dziecko w Sieci oraz projektu Saferinternet.pl.
Kampania zosta?a przygotowana przez agencj? McCann Ericsson w 2006 roku. W roku 2007 przekazy kampanii prezentowane by?y w radio, telewizji, prasie oraz na no?nikach reklamy zewn?trznej. Od tego czasu akcja zdoby?a krajowe i mi?dzynarodowe uznanie, otrzymuj?c nagrody m.in. na festiwalach Z?ote Or?y 2006, Klubu Twórców Reklamy w 2007, Golden Drum 2007 oraz podczas 55. Festiwalu Cannes Lions (Bronze Lion w kategorii Film Lions oraz nagroda publiczno?ci).
Ze wzgl?du na skal? problemu kontaktów dzieci z niebezpiecznymi tre?ciami, organizatorzy akcji zdecydowali si? na jej reedycj?. Od kwietnia 2009 roku kampania prowadzona jest pod honorowym patronatem Pe?nomocnika Rz?du ds. Równego Traktowania.
Od 23 kwietnia do ko?ca czerwca 2009 reklama „Egzekucja” emitowana by?a w stacjach telewizyjnych, w kinach oraz w Internecie.

Spot "Peep Show"

Materia?y wykorzystane w kampanii