Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Jak reagowa? na hejt w sieci? "Przytul hejtera"! - nowa kampania FDN

16 kwietnia 2015 w Pa?acu Prezydenckim zosta?a zainaugurowana kampania spo?eczna przeciwko przemocy werbalnej w internecie „Przytul hejtera”. Jej celem jest u?wiadomienie m?odzie?y szkodliwo?ci internetowego hejtu i mowy nienawi?ci, a tak?e zaprezentowanie metod reagowania na te zjawiska. Organizatorem akcji jest Fundacja Dzieci Niczyje, a partnerem firma Facebook. Honorowy patronat nad kampani? obj??a Ma??onka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

- Jeste?my zgodni co do oceny, ?e hejt to jednoznacznie negatywne zjawisko. Naszym zadaniem jest pomóc tym, którzy do?wiadczaj? ró?nych form nienawi?ci. Musi rosn?? grono osób, których sprzeciw jest g?o?niejszy, ni? nienawi??. Kampania „Przytul hejtera” to trafny pomys?. Jednoczmy si? wokó? tej idei! – mówi?a podczas inauguracji w Pa?acu Prezydenckim Ma??onka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

Wed?ug bada? z mow? nienawi?ci w internecie styka si? 4 na 10 m?odych ludzi (14-17 lat), a zjawiska zmasowanych ataków w sieci, tzw. cyberprzemocy, których elementem jest równie? przemoc werbalna, do?wiadczy? ju? co pi?ty nastolatek w Polsce (21,5%).

- Przemoc werbalna w sieci jest na tyle powszechnym zjawiskiem, ?e wielu internautów oswoi?o si?
z tego typu wpisami i bagatelizuje tego typu sytuacje. Jednak dla wielu ofiar hejtu, wulgarna, negatywna ocena wygl?du, pogl?dów, czy umiej?tno?ci powoduje powa?ne, negatywne emocje,
z którymi trudno im sobie poradzi?
– mówi ?ukasz Wojtasik z Fundacji Dzieci Niczyje.

Kampania „Przytul hejtera” kompleksowo podejmuje temat hejtowania. Adresowana jest zarówno do ofiar takich zdarze?, jak i ich ?wiadków oraz sprawców.

- Kampania z jednej strony zniech?ca do agresji w sieci, prezentuj?c hejterów w humorystyczny sposób - jako osoby nie maj?ce do zaproponowania ?wiatu nic, poza bezproduktywnym obra?aniem ludzi. Z drugiej strony, apelujemy do ofiar hejtu, by nie bra?y do siebie nienawistnych ocen
i komentarzy w sieci. Has?o „przytul hejtera” zach?ca internautów do reagowania na hejt bez agresji
i eskalacji przemocy, do próby nawi?zania z hejterami dialogu, u?wiadomienia im szkodliwo?ci takich zachowa? i zainspirowania ich do pozytywnego korzystania z sieci – kontynuuje Wojtasik.

Jednym z elementów kampanii jest piosenka „Przytul hejtera” wraz z teledyskiem. Celem klipu jest przedstawienie fenomenu hejtu w sposób dowcipny i z przymru?eniem oka. W jej nagraniu wzi?li udzia? m.in. W?odek „Paprodziad” Dembowski z zespo?u ??ki ?an, Anna Karwan oraz raper Proceente. W ramach kampanii przygotowano równie? spot telewizyjny, spot radiowy, reklam? prasow? oraz seri? materia?ów graficznych (m.in. gify), które mo?na wykorzystywa? jako odpowied? na hejt.

Dla m?odzie?y ze szkó? ponadgimnazjalnych przygotowano scenariusz zaj??, który mo?e by? wykorzystywany przez nauczycieli do prowadzenia lekcji na temat przeciwdzia?ania hejtowi i mowie nienawi?ci.

Partnerem kampanii jest Facebook. Swoj? misj? portal realizuje równie? na polu zaanga?owania
w lokalne inicjatywy na rzecz bezpiecze?stwa w sieci, realizowane w internecie i poza nim.

- Dla Facebooka, dzia?ania na rzecz bezpiecznego internetu i bezpiecznego poruszania si? na naszej platformie s? fundamentalne. Nieustannie pracujemy i inwestujemy, aby nasze polityki
 i rozwi?zania techniczne by?y coraz to bardziej czytelne, skuteczne i lepiej dostosowane
do dynamicznie ewoluuj?cych realiów internetowych, w tym, mi?dzy innymi, w obszarze walki
z cyberprzemoc? i tak zwanym hejterstwem
– mówi Jakub Turowski, odpowiedzialny za polityk? publiczn? Facebooka w Polsce.

- Kluczow? rol? w tworzeniu bezpiecznego Internetu, w tym bezpiecznego Facebooka, stanowi? dzia?ania edukacyjne. Nasze partnerstwo w kampanii FDN „Przytul Hejtera” jest przyk?adem lokalnego zaanga?owania. Opieraj?c si? na wiedzy tak do?wiadczonej organizacji, mamy nadziej? na dotarcie
z programem edukacyjnym (humorystycznym teledyskiem oraz scenariuszem zaj??) do u?ytkowników internetu w Polsce, w szczególno?ci do m?odzie?y i  nauczycieli
– dodaje Turowski.

Na potrzeby akcji uruchomiono stron? www.przytulhejtera.pl.

Kampania jest cz??ci? projektu „Internet bez nienawi?ci” realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG.

Link do scenariusza zaj?? dla m?odzie?y "Przytul hejtera"

Link do teledysku kampanii „Przytul hejtera”: https://www.youtube.com/watch?v=e_oMznO4SPU

Link do spotu kampanii „Przytul hejtera”: https://www.youtube.com/watch?v=M5igufPiriA

Link do piosenki "Przytul hejtera" w formacie mp3