Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Kampanie spo?eczne


Ogólnopolska kampania spo?eczna Dziecko w Sieci zainicjowana zosta?a przez Fundacj? Dzieci Niczyje w lutym 2004 roku. Podstawowym jej celem by?o zwrócenie uwagi doros?ych i dzieci na zagro?enia zwi?zane z aktywno?ci? pedofilów w Sieci oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Cz??? medialn? kampanii zrealizowano pod has?em Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. Od stycznia 2005 kampania realizowana jest w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet jako kompleksowy projekt edukacyjny na rzecz bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Sieci. Od stycznia 2005 g?ównym partnerem kampanii jest Fundacja Orange.


W latach 2005-2006 wspó?organizatorem kampanii by?a Naukowa i Akademicka Sie? Komputerowa (NASK). FDN wspólnie z NASK zrealizowa?y kampani? medialn? i edukacyjn? po?wi?con? problemowi niebezpiecznych tre?ci w Sieci. Pod has?em Internet to okno na ?wiat. Ca?y ?wiat opracowane zosta?y reklamy prasowe, radiowe, oraz telewizyjne.

Od stycznia 2008 roku w ramach kampanii realizowana jest akcja Stop Cyberprzemocy po?wi?cona problemowi przemocy rówie?niczej w Sieci. Na jej potrzeby opracowane zosta?y reklamy prasowe, telewizyjne i internetowe oraz film edukacyjny wraz ze scenariuszem zaj?? adresowanych do uczniów szkó? gimnazjalnych.

W czerwcu 2010 roku, w zwi?zku ze zmian? w prawie (penalizuj?ca uwodzenie dzieci w Internecie) ruszy?a kampania spo?eczna Ka?dy ruch w Internecie zostawia ?lad. Jej celem by?o m.in. zakomunikowanie ofiarom uwodzenia, nawet potencjalnym, ?e nie s? bezbronne, a prawo stoi po ich stronie. Celem kampanii by?o równie? zwrócenie uwagi sprawców, nawet tych potencjalnych, ?e w relacjach dziecko/doros?y, to osoba doros?a zawsze ponosi odpowiedzialno?? za sytuacj?.

W lutym 2011 roku ruszy?a kampania Promocja bezpiecze?stwa w sieci. Jej celem by?o zwrócenie uwagi rodziców na ich rol? w wychowaniu dzieci ze szczególnym naciskiem na bezpieczne korzystanie z Internetu.