Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Stop cyberprzemocy

Pod has?em Stop cyberprzemocy, od stycznia 2008 roku w ramach programu Dziecko w Sieci realizowane s? dzia?ania medialne i edukacyjne po?wi?cone problemowi przemocy rówie?niczej z u?yciem Internetu i telefonów komórkowych. Kampania poprzedzona zosta?a ogólnopolskimi badaniami skali tego zjawiska oraz analiz? przypadków zg?aszanych do Helpline.org.pl.
Fundacja Dzieci Niczyje wraz z agencj? reklamow? VA przygotowa?y spot telewizyjny i radiowy oraz reklamy prasowe po?wi?cone problemowi cyberprzemocy. W pierwszym pó?roczu 2008 roku reklamy by?y prezentowane w kilkudziesi?ciu ogólnopolskich i lokalnych stacjach telewizyjnych oraz publikowane w prasie.
W ramach kampanii STOP Cyberprzemocy przygotowany zosta? równie? 2-minutowy film szkoleniowy, który wraz ze scenariuszami zaj?? (dotycz?cych problemu przemocy rówie?niczej z u?yciem nowych technologii) jest dystrybuowany w szko?ach gimnazjalnych w ca?ej Polsce. Nauczyciele zainteresowani materia?ami mog? pobra? je z bazy wiedzy serwisu FDN.
Przekaz kampanii STOP Cyberprzemocy promuje w?ród dzieci, m?odzie?y, nauczycieli i rodziców ofert? Helpline.org.pl.

Plakat kampanii Stop cyberprzemocy!

 

Materia?y edukacyjne STOP cyberprzemocy