Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Ka?dy ruch w Internecie zostawia ?lad

Nikt w sieci nie jest anonimowy. Ka?dy ruch w Internecie zostawia ?lad. Jedynie kwesti? zaanga?owanych ?rodków jest zidentyfikowanie osoby, która pope?ni?a w sieci przest?pstwo.
8 czerwca 2010 roku wesz?a w ?ycie nowelizacja kodeksu karnego, która penalizuje proceder uwodzenia dzieci w Internecie. Od tego dnia ju? nawet nawi?zywanie w Internecie kontaktów z dzieckiem, których celem jest doprowadzenie do spotkania i wykorzystania seksualnego (z ang. grooming), jest przest?pstwem. Kodeks karny przewiduje za przest?pstwo tego typu do dwóch lat pozbawienia wolno?ci (art. 200a § 2) lub nawet do trzech lat pozbawienia wolno?ci, je?li sprawca wykorzysta? np. niewiedz? lub nie?wiadomo?? dziecka (art. 200a § 1).
Praktycznie wszystkie dzieci w wieku szkolnym w Polsce maj? ju? dost?p do Internetu. Najm?odsi internauci bezrefleksyjnie podaj? w sieci informacje, które cz?sto pozwalaj? na ich odszukanie w ?wiecie realnym. Wed?ug bada? sonda?owych, blisko 3/4 spo?ród najm?odszych internautów otrzymuje w sieci propozycje spotkania w ?wiecie realnym. Ponad 1/4 skorzysta?a z niej co najmniej raz, zazwyczaj nawet nie informuj?c o tym swoich rodziców. Tym wi?kszym sukcesem jest wi?c wprowadzenie przepisów pozwalaj?cych na ?ciganie i karanie osób, których celem jest wykorzystanie dziecka, nawet je?li nie dosz?o do niego w ?wiecie realnym. W ramach programu Dziecko w Sieci chcemy zwróci? uwag? opinii spo?ecznej na problem kontaktów dzieci z osobami znanymi jedynie z Internetu.
O problemie, jakim jest nawi?zywanie przez dzieci i m?odzie? kontaktów z osobami znanymi wy??cznie z sieci, zacz??o si? w Polsce mówi? ponad 5 lat temu. Przyczyni?a si? do tego w du?ej mierze kampania po?wi?cona internetowej pedofilii, przeprowadzona przez Fundacj? Dzieci Niczyje w 2004 roku pod has?em „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie”. Jej g?ównym elementem by? spot telewizyjny przedstawiaj?cy rozmow? na czacie 12-letniej Ani z doros?ym m??czyzn? podaj?cym si? za jej rówie?nika o imieniu Wojtek. Przekazy reklamowe z udzia?em Ani i Wojtka powracaj? – tym razem pod has?em „Ka?dy ruch w Internecie zostawia ?lad”. Celem kampanii jest u?wiadomienie lub przypomnienie sprawcom, równie? tym potencjalnym, ?e uwodz?c dzieci w Internecie, pope?niaj? przest?pstwo. Kampania ma zwróci? uwag? na jeszcze jedn? wa?n? kwesti? w internetowych relacjach dziecko-doros?y – niezale?nie od zachowania dziecka w takiej relacji, odpowiedzialno?? zawsze le?y po stronie osoby doros?ej.

  • Je?li pad?e? ofiar? próby uwiedzenia w Internecie - skontaktuj si? z Helpline.org.pl. Mo?esz liczy? na pomoc do?wiadczonych psychologów.
  • Je?li jeste? nauczycielem, pedagogiem lub inn? osob? zawodowo zwi?zan? z wychowaniem dzieci i szukasz rozwi?zania problemu dotycz?cego uwodzenia dziecka - skontaktuj si? z Helpline.org.pl.
  • Je?li jeste? rodzicem i podejrzewasz, ?e Twoje dziecko pad?o ofiar? uwiedzenia, mo?esz liczy? na pomoc  Helpline.org.pl.

 

Plakat kampanii (format B1, PDF)