Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Mi?dzynarodowa konferencja "Bezpiecze?stwo dzieci i m?odzie?y w Internecie"

W ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet organizowana jest mi?dzynarodowa konferencja "Bezpiecze?stwo dzieci i m?odzie?y w Internecie. W roku 2011 odby?a si? ona ju? po raz pi?ty. Co roku gromadzi oko?o pó? tysi?ca profesjonalistów zawodowo zwi?zanych z dzia?aniami na rzecz bezpiecze?stwa najm?odszych internautów.

Wi?cej informacji na temat konferencji - na stronach Polskiego Centrum Programu Safer Internet.