Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i m?odzie?

17 lipca 2012 roku Polskie Centrum Programu Safer Internet (Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i Akademicka Sie? Komputerowa) uruchomi?o kampani? „W którym ?wiecie ?yjesz?”, której celem jest zwrócenie uwagi na problem nadmiernego korzystania z komputera i internetu przez dzieci i m?odzie?.

Akcja adresowana jest zarówno do doros?ych (przede wszystkim rodziców i profesjonalistów), jak i do dzieci i m?odzie?y. G?ówne has?o kampanii: „Ci, którzy ?yj? w wirtualnym ?wiecie, trac? prawdziwe ?ycie” ma zwraca? uwag? na problem nadmiernego korzystania z sieci, prowadz?cy do oderwania m?odych ludzi od innych form aktywno?ci realizowanych poza Internetem. Efektem tego mog? by?: pogorszenie relacji rówie?niczych i rodzinnych, problemy szkolne lub problemy zdrowotne. Przekazy medialne adresowane do dzieci puentowane s? pytaniem: „W którym ?wiecie ?yjesz?”, natomiast reklamy adresowane do doros?ych: „W którym ?wiecie ?yje Twoje dziecko?”.

W kampanii akcentowana jest rola rodziców, polegaj?ca przede wszystkim na ustalaniu z dzieckiem i egzekwowaniu regu? korzystania z sieci, dotycz?cych m.in. form podejmowanych przez dziecko w Internecie aktywno?ci oraz czasu sp?dzanego w sieci. Autorzy akcji podkre?laj? te? rol? szko?y w profilaktyce zagro?e? online i postuluj? podejmowanie w toku zaj?? po?wi?conych bezpiecze?stwu w Internecie kwestii nadmiernego korzystania z sieci. Przekazy adresowane do m?odych internautów zach?caj? do zastanowienia si?, czy ?wiat wirtualny nie zdominowa? ich ?ycia i czy nie warto zmieni? proporcji tak, by czerpa? równie? z uroków ?wiata poza sieci?.

W kampanii „W którym ?wiecie ?yjesz?” wykorzystano reklamy telewizyjne przygotowane przez partnersk? organizacj? niemieck? klicksafe. Reklama radiowa i prasowa zosta?y opracowane przez Polskie Centrum Programu Safer Internet.

Wszystkie przekazy kampanii promuj? ofert? Helpline.org.pl – projektu Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji Orange, którego konsultanci telefonicznie (800 100 100) oraz online (www.helpline.org.pl) ?wiadcz? pomoc w przypadkach zagro?enia m?odych internautów.

Kampani? rozpocz??o seminarium eksperckie, podczas którego poruszono kwestie teoretyczne zwi?zane z zagadnieniem nadu?ywania Internetu przez dzieci i m?odzie?, skal? i specyfik? zjawiska oraz metody diagnozowania i zapobiegania temu problemowi. Zapis filmowy seminarium oraz materia?y wykorzystywane w kampanii dost?pne s? na stronie www.saferinternet.pl.

Materia?y do zaj?? dotycz?cych nadu?ywania Internetu i komputera dla szkó? gimnazjalnych

Scenariusz zaj??

Film wykorzystywany w trakcie zaj??

 

Materia?y zwi?zane z kampani?:

Spot kampanii

 

Spot dla rodziców

 

Broszura "Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i m?odzie?" (PDF, 1,5 MB)

Plakat kampanii "W którym ?wiecie ?yjesz?" (PDF, 0,3 MB)

Spot radiowy (do pobrania, MP3, 1,1 MB, 30'')

Spot radiowy online

 

Prezentacje przedstawione w trakcie konferencji prasowej i seminarium eksperckiego 17.07.2012 (pliki PDF)