Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Necio.pl - zabawa w Internet

Necio.pl to projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku 4-6 lat, którego celem jest nauka bezpiecze?stwa w Internecie. Prowadzony jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje we wspó?pracy z Fundacj? Orange, w ramach programu Komisji Europejskiej „Safer Internet”. Bohaterem projektu jest przyjazny robocik Necio, który zaprasza najm?odszych do wspólnej „zabawy w Internet”.

Na potrzeby projektu, przy wspó?pracy z firm? YUMMY Factory, powsta? serwis internetowy zawieraj?cy animacje, gry oraz piosenki t?umacz?ce najm?odszym zasady bezpiecznego surfowania. Korzystaj?c z serwisu Necio.pl, dzieci dowiedz? si?, czym jest Internet, jak surfowa? po stronach WWW, bezpiecznie komunikowa? si? z innymi, u?ywa? poczty e-mail, wybiera? bezpieczne strony. Najm?odsi internauci poznaj? tak?e Sieciaki (bohaterów serwisu Sieciaki.pl – dzieciaki, które potrafi? bezpiecznie i efektywnie korzysta? z zasobów sieci) oraz Sieciuchy (postacie uosabiaj?ce internetowe zagro?enia). Serwis pozwala tak?e dziecku na opanowanie umiej?tno?ci pos?ugiwania si? myszk? i klawiatur?.

W ramach projektu przygotowano równie? scenariusze zaj??, z których z powodzeniem mog? skorzysta? nauczyciele wychowania przedszkolnego, klas zerowych i pierwszych szko?y podstawowej, jak równie? inni profesjonali?ci pracuj?cy z t? grup? wiekow?. Na program sk?ada si? pi?? 30-minutowych spotka?, których celem jest zapoznanie dzieci z poj?ciami „komputer” oraz „Internet”, a tak?e oswojenie ich z klawiatur? komputerow? i zasadami bezpiecze?stwa online. Poprzez aktywne s?uchanie bajki, nauk? piosenek, prac? z zeszytem ?wicze? i gr? ruchow? dzieci dowiaduj? si?, ?e Internet to przyjazne miejsce, w którym przy wsparciu rodziców mo?na si? bezpiecznie bawi?, uczy? i poznawa? ?wiat.

Materia?y potrzebne do realizacji zaj?? mo?na pobra? w wersji elektronicznej korzystaj?c z linków poni?ej.

Po realizacji zaj?? prowadz?cy proszony jest o wype?nienie sprawozdania z zaj?? na stronie dzieckowsieci.fdn.pl/sprawozdanie. Na podstawie wype?nionego raportu prowadz?cy otrzyma drog? elektroniczn? (e-mailem) za?wiadczenie potwierdzaj?ce ich przeprowadzenie.

Pliki do pobrania:

„Necio.pl – zabawa w Internet” - scenariusze zaj?? (PDF, 14 MB)

Zeszyt ?wicze? (PDF, 24 MB)

Bajka pt. „Mój przyjaciel Necio” (PDF, 4,5 MB)

Materia?y multimedialne:

 piosenka Fajnie w Internecie (MP3, 2,6 MB)

piosenka Necio RAP (MP3, 2,8 MB)

Fajnie w Internecie – podk?ad muzyczny (MP3, 2,6 MB)

Necio RAP – podk?ad muzyczny (MP3, 2,8 MB)

Mój przyjaciel Necio – bajka w wersji audio (czyta Tomasz Kot) (MP3, 13,6 MB)

Necio opowiada – s?uchowisko (MP3, 4 MB)

 

Wi?cej informacji: