Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie

Kampania medialna prowadzona pod has?em Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie to pierwszy projekt zrealizowany w ramach programu Dziecko w Sieci. Akcja po?wi?cona zosta?a problemowi uwodzenia dzieci w Internecie i rozpocz??a w Polsce dyskusj? na temat tego problemu. Dzi?ki du?emu zaanga?owaniu mediów kampania uzyska?a widoczno?? na poziome ponad 70 proc. ogó?u Polaków (Gemius 2005).
W ramach kampanii od lutego do czerwca 2004 roku prezentowane by?y reklamy telewizyjne, radiowe, prasowe oraz zewn?trzne. Do akcji w??czy?o si?, m.in. 8 ogólnopolskich stacji telewizyjnych, 19 stacji radiowych, 33 tytu?y prasowe (ponad 120 publikacji reklamy) oraz blisko 200 portali i serwisów internetowych. Reklama zewn?trzna (billboardy oraz plakaty przystankowe) eksponowana by?a w 18 najwi?kszych miastach Polski.
Spot telewizyjny wykorzystany w kampanii, prezentuj?cy rozmow? na czacie pomi?dzy dziewczynk? (Ania) i doros?ym m??czyzn? podaj?cym si? za jej rówie?nika (Wojtek), do dzisiaj jest wykorzystywany w materia?ach telewizyjnych dotycz?cych przypadków pedofilii w Internecie.
Kampania „Dziecko w Sieci” zosta?a przet?umaczona i zrealizowana w Bu?garii, Czechach, na ?otwie oraz w Albanii i Mo?dawii.
Kampania zosta?a przygotowana we wspó?pracy z agencja reklamow? VA Strategic Communications.

Pliki do pobrania