Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Podr?cznik Jak reagowa? na cyberprzemoc

podr?cznik dla szkó?

Do pobrania poradnik adresowany do nauczycieli i pedagogów szkolnych. Pokazuje jaka jest specyfika cyberprzemocy oraz jak krok po kroku reagowa? w przypadku zdiagnozowania takiego problemu w szkole.

Plik PDF, 7,5 MB jest dost?pny tutaj