Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Podstawowe informacje dla rodziców

materia?y dla rodziców

Twoje dziecko ma 3 lata? Wkrótce si?gnie po komputerow? myszk?. 5 lat? Pewnie pierwsze do?wiadczenia z komputerem ma ju? za sob?. Wkrótce b?dziesz móg? wiele si? od niego nauczy?.Jest starsze? Pami?taj, ?e w dalszym ci?gu jest dzieckiem, a Ty, jako rodzic, jeste? odpowiedzialny za jego bezpiecze?stwo, równie? w wirtualnym ?wiecie.

Pami?taj, ?e obok wszelkich niepodwa?alnych zalet Internetu, wi??? si? z nim równie? powa?ne zagro?enia, jak wykorzystywanie seksualne dzieci lub przemoc rówie?nicza online. Poka? dziecku, ?e nie wszyscy w sieci s? dobrzy, ?e pozornie serdeczny znajomy z sieci upominaj?cy si? o zdj?cia lub spotkanie, mo?e okaza? si? niebezpiecznym przest?pc?.

Wiek dzieci rozpoczynaj?cych swoj? przygod? z Internetem wci?? si? obni?a. Chcemy przekona? rodziców nawet ma?ych dzieci, by po?wi?cili swoj? uwag? ich bezpiecze?stwu i od najm?odszych lat kszta?towali w swoich dzieciach w?a?ciwe nawyki, pozwalaj?ce na konstruktywne korzystanie z potencja?u Internetu. Wed?ug bada? zaledwie co trzeci rodzic rozmawia z dzieckiem o zasadach, jakich powinno ono przestrzega?, korzystaj?c z Internetu. Rozmawiaj z dzieckiem, b?d? obecny w jego ?yciu – równie? tym wirtualnym. Pami?taj, ?e krzywda wyrz?dzona dziecku w tym nierzeczywistym ?wiecie, nie zniknie wraz z wy??czeniem komputera.
Zadbaj o dziecko, a potem naucz je dba? o siebie. To najskuteczniejszy sposób, by zapewni? mu bezpiecze?stwo w Internecie.

Co mo?e zagra?a? dziecku w Internecie?

Podstawowe zasady bezpiecze?stwa

Jak interweniowa??

Kurs e-learning Dziecko w Sieci / wersja dla rodziców

Bezpłatne pliki do pobrania