Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Rodzice: co zagra?a dziecku w Internecie

Dla wielu rodziców dziecko siedz?ce w domu przed monitorem komputera to gwarancja jego bezpiecze?stwa. Nic bardziej mylnego, bo chocia? w tej sytuacji trudno o guza czy podrapane kolana, dziecko mo?e pa?? ofiar? cyberprzemocy ze strony rówie?ników, natkn?? si? na niew?a?ciwe i niebezpieczne dla jego psychiki tre?ci internetowe, sta? si? ofiar? internetowego przest?pcy lub po prostu wpa?? w uzale?nienie, które odbije si? na jego zdrowiu i relacjach spo?ecznych.
Rodzice cz?sto nie s?  jednak ?wiadomi, jakie zagro?enia czyhaj? na ich dzieci, sp?dzaj?ce coraz wi?cej czasu przed monitorem komputera. Wed?ug bada? „EU Kids Online” (2010 r., grupa badana: 23420 dzieci w wieku 9-16 lat korzystaj?cych z Internetu), 92 proc. dzieci (w skali Europy) korzysta z Internetu przynajmniej raz na tydzie?, 57 proc. - zagl?da do sieci prawie codziennie.

Z kolei:

  • 41 proc. rodziców, których dzieci mia?y w sieci kontakt ze zdj?ciami lub filmami prezentuj?cymi nagich ludzi lub ludzi uprawiaj?cych seks, jest przekonana, ?e ich dzieci nie widzia?y tego;
  • 56 proc. rodziców, których dzieci otrzyma?y wiadomo?ci zawieraj?ce tre?ci seksualne, s?dzi, ?e ich dzieci takich wiadomo?ci nie otrzymywa?y;
  • 61 proc. rodziców, których dzieci spotka?y si? osobi?cie z kim? poznanym w Internecie, jest przekonanych, ?e do takiego spotkania nie dosz?o.

Chcemy przekona? rodziców, by spotkaniu swojego dziecka z wirtualnym ?wiatem po?wi?cili dostatecznie du?o uwagi. By zadbali o bezpiecze?stwo swojego dziecka i nauczyli je dba? o siebie. Ich zaanga?owania i opieki nie zast?pi ani oprogramowanie filtruj?ce, ani program antywirusowy. Pokazanie dziecku warto?ciowej strony Internetu i wpojenie mu umiej?tno?ci konstruktywnego korzystania z niego, nauczenie odró?niania warto?ciowych informacji od bzdur lub informacyjnego szumu, mo?e zaoszcz?dzi? ma?emu internaucie wielu przykro?ci, kontaktu z obra?liwymi wiadomo?ciami lub frustracji wynikaj?cej z dzia?ania internetowych trolli. Co jednak wa?niejsze – mo?e ograniczy? prawdopodobie?stwo, ?e dziecko stanie si? ofiar? ca?kiem realnych i powa?nych zagro?e?: kontaktu z pedofilami, internetowych przest?pstw lub kradzie?y danych osobowych.
Dla wielu rodziców naturaln? reakcj? na wie?? o niebezpiecze?stwach z jakimi mia?o kontakt ich dziecko albo w wyniku obawy przed jego uzale?nieniem, jest ca?kowite odci?cie go od komputera. Chcemy przekona? rodziców, ?e to rozwi?zanie wy??cznie na krótk? met? – pozbawione dost?pu do Internetu w domu, dziecko znajdzie go w szkole lub u swoich znajomych. Lepiej wi?c nauczy? dziecko w?a?ciwego, konstruktywnego podej?cia do Internetu, by mog?o wykorzysta? jego pozytywny potencja?.

Powrót do podstawowych informacji dla rodziców