Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Projekt Sieciaki.pl

Projekt Sieciaki.pl to reakcja Fundacji Dzieci Niczyje oraz Fundacji Orange na rosn?ce zainteresowanie najm?odszych internautów serwisami spo?eczno?ciowymi. W portalu uwzgl?dniono aktualne trendy i zjawiska zwi?zane z korzystaniem z Internetu przez dzieci, zastosowano równie? najnowsze rozwi?zania techniczne.
Serwis www.sieciaki.pl opiera si? na przygodach postaci Sieciaków czyli dzieci posiadaj?cych specjalne zdolno?ci i wykorzystuj?cych je w walce z internetowymi zagro?eniami. Sieciaki czyli Ajpi, Netka, Spociak i Kompel potrafi? bezpiecznie i umiej?tnie korzysta? z sieci. Aby pomóc Sieciakom, Sztuczna Inteligencja stworzy?a robota NetRobiego. Ta posta? opiekuje si? zespo?em Sieciaków, a pozosta?ym u?ytkownikom Internetu radzi, jak unikn?? internetowych zagro?e?.
Serwis zawiera wiele elementów przydatnych podczas planowania zaj?? lekcyjnych po?wi?conych bezpiecze?stwu w Internecie. Do tego celu szczególnie polecamy zarówno cz??? informacyjn?, serwis spo?eczno?ciowy, jak i pe?n? przygód SiecioPlanet?.

 

W konstruowaniu lekcji przydatne mog? by? kolejne elementy serwisu.

Sieciomisja – zawarte w niej informacje stanowi? fundament wiedzy o bezpiecze?stwie w sieci:

  • Sieciohistoria – tutaj u?ytkownik poznaje histori? Internetu oraz powody powstania dru?yny Sieciaków.
  • Zasady bezpiecze?stwa – najwa?niejsze zasady dotycz?ce bezpiecznego surfowania po sieci.
  • Sieciaki – prezentacja poszczególnych cz?onków dru?yny Sieciaków.
  • Sieciuchy – prezentacja Sieciuchów, czyli postaci uosabiaj?cych internetowe zagro?enia.
  • Porady – zestaw podstawowych porad, jak zachowa? ostro?no?? w Internecie.
  • Zagro?enia – wiadomo?ci dotycz?ce zagro?e? w sieci.

My Sieciaki / Mój Profil – edukacja w zakresie budowania w?asnego bezpiecznego profilu w serwisie spo?eczno?ciowym.

SiecioPlaneta – seria misji i gier w wirtualnym ?wiecie, dotycz?cych tematyki bezpiecze?stwa dzieci w Internecie.
Konkursy – cykliczne i jednorazowe konkursy z nagrodami.
BeSt – katalog bezpiecznych stron dla dzieci i m?odzie?y.
Sklep – edukacja w zakresie korzystania ze sklepów internetowych.
SiecioRadio – seria audycji radiowych o bezpiecznym Internecie.
SiecioTV – filmy, teledyski, kreskówki po?wi?cone bezpiecze?stwu dzieci w Internecie.
Komiksy – zbiór ud?wi?kowionych i animowanych komiksów pt.: WWWojna, STOP Cyberprzemocy, Dzie? Bezpiecznego Internetu, Sieciaki na Wakacjach.
SieWie – dwutygodnik z aktualnymi informacjami na temat serwisu.
Kalendarz – wa?ne terminy dla najm?odszych Internautów.
Zegar – mo?liwo?? ustawienia limitu czasu sp?dzanego w serwisie.
Quizy – u?ytkownik odpowiadaj?c prawid?owo na pytania zdobywa punkty.
Sondy – cykliczne wyra?anie opinii.

Projekt Sieciaki.pl jest realizowany przez Fundacj? Dzieci Niczyje od wrze?nia 2004 r. w ramach programu europejskiego Safer Internet. G?ównym partnerem projektu jest Fundacja Orange. W serwisie zarejestrowa?o si? ponad 180 tysi?cy dzieci. Na fabule serwisu oparto scenariusze zaj?? edukacyjnych i kursy e-learningowe wykorzystywane w szko?ach podstawowych w ca?ej Polsce. 

Sieciaki pojawiaj? si? równie? w podr?cznikach, w tym multimedialnych, m.in. wydawnictwa Nowa Era.