Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Promocja bezpiecze?stwa w sieci

Promocja bezpiecze?stwa w sieci

Twoje dziecko ma 3 lata? Wkrótce si?gnie po komputerow? myszk?. 5 lat? Pewnie pierwsze do?wiadczenia z komputerem ma ju? za sob?. Wkrótce b?dziesz móg? wiele si? od niego nauczy?. Jest starsze? Pami?taj, ?e w dalszym ci?gu jest dzieckiem, a Ty, jako rodzic, jeste? odpowiedzialny za jego bezpiecze?stwo, równie? w wirtualnym ?wiecie.
Pami?taj, ?e obok wszelkich niepodwa?alnych zalet Internetu, wi??? si? z nim równie? powa?ne zagro?enia, jak wykorzystywanie seksualne dzieci lub przemoc rówie?nicza online. Poka? dziecku, ?e nie wszyscy w sieci s? dobrzy, ?e pozornie serdeczny znajomy z sieci upominaj?cy si? o zdj?cia lub spotkanie, mo?e okaza? si? niebezpiecznym przest?pc?.
Celem akcji „PROMOCJA bezpiecze?stwa w sieci” jest zwrócenie uwagi rodziców na zagro?enia, z jakimi dzieci maj? lub mog? mie? kontakt w Internecie. Chcemy przekona? rodziców, ?e konsekwentne stosowanie kilku prostych zasad pozwala na zwi?kszenie bezpiecze?stwa ich dzieci online.
Wiek dzieci rozpoczynaj?cych swoj? przygod? z Internetem wci?? si? obni?a. Chcemy przekona? rodziców nawet ma?ych dzieci, by po?wi?cili swoj? uwag? ich bezpiecze?stwu i od najm?odszych lat kszta?towali w swoich dzieciach w?a?ciwe nawyki, pozwalaj?ce na konstruktywne korzystanie z potencja?u Internetu. Chcemy do rodziców dotrze? niekonwencjonaln? drog? - poprzez kampani? prowadzon? w sklepach z ubraniami dla dzieci. Dla dziecka przypadkowy kontakt w Internecie z tre?ciami nieadekwatnymi do jego wieku (przemoc, pornografia) mo?e by? zaskoczeniem, a nawet wywo?ywa? szok. Liczymy, ?e podobne zaskoczenie b?dzie udzia?em rodziców, kiedy w trakcie zakupów natrafi? na komunikaty przypominaj?ce o bezpiecze?stwie ich dzieci. Nie pozostawiamy ich jednak samych - podpowiadamy, jak w prosty sposób ograniczy? ryzyko kontaktu dziecka z internetowym przest?pc?. Podpowiadamy równie? gdzie szuka? pomocy, kiedy dziecko pad?o jego ofiar?.
Wed?ug bada? zaledwie co trzeci rodzic rozmawia z dzieckiem o zasadach, jakich powinno ono przestrzega?, korzystaj?c z Internetu. Rozmawiaj z dzieckiem, b?d? obecny w jego ?yciu – równie? tym wirtualnym. Pami?taj, ?e krzywda wyrz?dzona dziecku w tym nierzeczywistym ?wiecie, nie zniknie wraz z wy??czeniem komputera.
Zadbaj o dziecko, a potem naucz je dba? o siebie. To najskuteczniejszy sposób, by zapewni? mu bezpiecze?stwo w Internecie.

***

Kampania Promocja bezpiecze?stwa w sieci  by?a prowadzona od 1 do 15 lutego 2011 roku. W 150 sklepach Coccodrillo na terenie ca?ej Polski umieszczone zosta?y specjalne zawieszki z dzieci?cymi majtkami, których zadaniem jest zwrócenie uwagi rodziców. Oprócz tego w sklepach by?y dost?pne materia?y informuj?ce o zasadach bezpiecze?stwa w sieci, w tym opracowana przez ekspertów ulotka, zawieraj?c? m.in. podstawowe regu?y bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci.
Organizatorem akcji by?a Fundacja Dzieci Niczyje w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet. G?ównym partnerem kampani by?a Fundacja Orange. Jej realizacja sta?a si? mo?liwa dzi?ki wspó?pracy z sieci? sklepów Coccodrillo. Kampani? przygotowa?a agencja Publicis.

Ulotka towarzysz?ca kampanii