Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Scenariusz zaj?? "Przygody Fejsmena"

Scenariusz zaj??

W Sieci scenariusz

Scenariusz zaj?? dla klas I-II szkó? gimnazjalnych po?wi?conych wizerunkowi i prywatno?ci w sieci ze szczególnym uwzgl?dnieniem portali spo?eczno?ciowych. Zagadnienia te poruszane s? w humorystycznej formie z wykorzystaniem animowanych filmów przedstawiaj?cych przygody Fejsmena – superbohatera, który niesie pomoc wszystkim tym, którym grozi utrata twarzy w internecie. Celem zaj?? jest uwra?liwienie m?odych internautów na kwestie ochrony prywatno?ci online i prezentacja podstawowych zasad bezpiecze?stwa podczas korzystania z portali spo?eczno?ciowych. Zaj?cia przewidziane s? na jedn? godzin? lekcyjn?.

G?ównym elementem zaj?? wed?ug proponowanego scenariusza jest projekcja krótkich filmów animowanych (z p?yty lub pobranego z serwisu www.dzieckowsieci.fdn.pl/fejsmen), które pokazuj? ró?ne zagro?enia zwi?zane z u?ywaniem sieci.

Fejsmen jest tak?e gospodarzem w?asnego profilu w serwisie Facebook.


Materia?y filmowe

 

Fejsmen. ?wiat?owód (plik do pobrania, 48 MB)

 

Fejsmen. Zaproszenie (plik do pobrania, 58 MB)

 

Fejsmen. Zalogowana (plik do pobrania, 43 MB)

 

Fejsmen. Cheerleaderki (plik do pobrania, 51 MB)

 

Fejsmen. Zdj?cie (plik do pobrania, 51 MB)

Bezpłatne pliki do pobrania