Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Rodzice: jak interweniowa??

Co robi?, kiedy zawiedzie profilaktyka, a dziecko poinformuje nas o jakim? nieprzyjemnym incydencie, który spotka? je w Internecie lub w zwi?zku z nim?
Przede wszystkim po?wi??my dziecku uwag? i wys?uchajmy je. B?aha z naszego punktu widzenia sprawa mo?e by? dla niego dramatem. Nie reagujmy nerwowowo - nie obwiniajmy dziecka, ?e np. natrafi?o w Internecie na tre?ci, które nie by?y przeznaczone dla niego lub pad?o ofiar? przest?pcy. Sprawd?my raczej, w jaki sposób dziecko post?powa?o i co tak naprawd? si? wydarzy?o. I pochwalmy je za to, ?e okaza?o nam zaufanie, informuj?c nas o zdarzeniu. Zapewnijmy je równie? o naszej pomocy.
Je?li dziecko zetkn??o si? w Internecie z pornografi? z udzia?em ma?oletnich, koniecznie zg?o? to na stronie www.dyzurnet.pl - to hotline, który przyjmuje i reaguje na zg?oszenia, dotycz?ce wyst?powania w Internecie tre?ci nielegalnych (pornografia dzieci?ca, tre?ci rasistowskie i ksenofobiczne).
Je?li podejrzewasz, ?e zosta?o z?amane prawo, nie dzia?aj na w?asn? r?k?, tylko jak najszybciej powiadom policj? (tel.: 997 lub 112). Nie usuwaj dowodów przest?pstwa – nawet je?li b?dzie to wulgarny lub nieprzyjemny list, b?d? inny plik. Zabezpiecz dowody - mo?e to by? zapisana tre?? informacji albo zrzut ekranu.  
Je?li sprawa wymaga przes?uchania dziecka, domagaj si? mo?liwo?ci skorzystania z tzw. Przyjaznego pokoju przes?ucha? (wi?cej informacji o procedurach zwi?zanych z udzia?em dziecka w post?powaniu karnym mo?na znale?? na stronie programu Dziecko-?wiadek Fundacji Dzieci Niczyje).
Je?li stwierdzisz przypadek w?amania lub próby w?amania do komputera Twojego lub dziecka, jeste?cie n?kani spamem przesy?anym za po?rednictwem polskich serwerów lub atakami hackerów, zg?o? to do zespo?u CERT Polska.
Je?li masz w?tpliwo?ci jak zaregowa? na informacje o k?opotach dziecka zwi?zanych z Internetem lub komputerem (zagro?enia, uzale?nienie), mo?esz zadzwoni? pod 800 100 100 - do?wiadczony zespó? wesprze Ci? w tej sytuacji i poradzi jak post?pi?.

Powrót do podstawowe informacje dla rodziców