Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Podstawowe zasady bezpiecze?stwa

1. Ustal z dzieckiem zasady korzystania z sieci adekwatne do jego wieku, takie jak: maksymalny czas sp?dzany w sieci, serwisy i strony internetowe, które mo?e odwiedza?, sposoby reagowania na niebezpieczne sytuacje.

Mo?esz w tym celu pos?u?y? si? „Umow? o bezpiecznym korzystaniu z Internetu”, która jest dost?pna w serwisie. By zwi?kszy? prawdopodobie?stwo, ?e dziecko b?dzie przestrzega?o zasad, nie narzucaj ich, ale uzgodnij je ze swoj? pociech? – znajd?cie kompromis. Pami?taj jednak o konsekwencji – robienie wyj?tków, ?amanie uzgodnie? spowoduje, ?e dziecko nie b?dzie traktowa?o tych zasad powa?nie.

2. Umie?? komputer w powszechnie dost?pnym miejscu w domu. B?d? obok swojego dziecka, kiedy surfuje po Internecie.

Nie musisz by? policjantem, który sprawdza ka?d? ze stron, na które wchodzi Twoje dziecko. Nie pozwól jednak, by dziecko zamyka?o si? sam na sam z komputerem w swoim pokoju. Je?li komputer zostanie umieszczony tam, gdzie bywaj? wszyscy domownicy, jest mniejsze prawdopodobie?stwo, ?e dziecko, zw?aszcza ma?e, trafi na tre?ci nieprzeznaczone dla niego lub wejdzie w kontakt z niebezpieczn? osob?. Twoje dziecko potrzebuje poczucia bezpiecze?stwa, które mo?esz mu da? swoj? obecno?ci? i blisko?ci?. B?d? z nim po to, by s?u?y? mu rad? i wskaza? potencjalne zagro?enia.

3. Naucz dziecko zasady ograniczonego zaufania do osób i tre?ci, na które tra?a w sieci. Je?li dopuszczasz mo?liwo?? kontaktów dziecka z osobami poznanymi w Internecie, kontroluj te znajomo?ci. Reaguj na wszelkie podejrzane sytuacje! Zapewnij dziecko, ?e w sytuacji zagro?enia zawsze mo?e liczy? na Twoj? pomoc!

Jako rodzic jeste? odpowiedzialny zarówno za wprowadzenie swojego dziecka w ?wiat realny, jak i wirtualny. Naucz je odró?nia? wiarygodne ?ród?a i fakty od wiadomo?ci wyssanych z palca i informacyjnego szumu. Przekonaj je, ?e nie ka?da osoba spotkana w sieci jest tym, za kogo si? podaje, a tym bardziej, ?e nie zawsze jest warta zaufania i otwarto?ci. Naucz je, by samo nie rozpowszechnia?o fa?szywych wiadomo?ci, zw?aszcza dotycz?cych innych ludzi. Je?li jeste? ?wiadkiem podejrzanej sytuacji w której bierze udzia? Twoje dziecko – rozmawiaj z nim, daj mu poczucie, ?e ma w Tobie oparcie. Razem szukajcie najlepszego wyj?cia z tej sytuacji. Nie zostawiaj dziecka sam na sam z jego problemami, nawet tymi, które wydaj? Ci si? niepowa?ne, bo istniej?ce wy??cznie w internetowym ?wiecie. To tylko dziecko – mo?e mu brakowa? dystansu nawet do tak b?ahych spraw, jak natr?tne wpisy internetowego trolla.

4. Naucz dziecko chroni? prywatno??. Je?eli zgadzasz si? na korzystanie przez dziecko z serwisów spo?eczno?ciowych, pomó? mu stworzy? bezpieczny pro?, maksymalnie chroni?cy jego prywatno??.

Dzieci cz?sto s? nazbyt ?atwowierne. Nie potrafi? przewidzie? konsekwencji, jakie mog? je spotka? chocia?by dlatego, ?e ujawni?y swój wiek. Internet jest polem dzia?ania pedofilów, a informacja o wieku dziecka jest dla nich ogromnym u?atwieniem. Podobnie niebezpieczne mo?e by? ujawnienie przez dziecko numeru telefonu lub adresu zamieszkania. Je?li zgadzasz si?, by dziecko anga?owa?o si? w znajomo?ci zdobywane w serwisach spo?eczno?ciowych, naucz je chronienia informacji na swój temat, ale i ograniczonego zaufania do osób, które – cz?sto natarczywie lub podst?pnie – chc? si? z nim zaprzyja?ni?. Nie znasz przecie? ich intencji.

5. Przekonaj dziecko, by zawsze konsultowa?o z Tob? materia?y, które publikuje w Internecie. Naucz je rozwagi w takich sytuacjach.

Tak, jak w przypadku publikacji danych osobowych, dziecko nie zawsze jest w stanie realnie oceni? konsekwencje opublikowania w sieci jakichkolwiek materia?ów. Internet nie zapomina – co?, co raz trafi?o do sieci, dzi?ki mo?liwo?ci wielokrotnego powielenia i umieszczenia na innych stronach, serwerach, serwisach, pozostaje praktycznie na zawsze. Dotyczy to zarówno zdj??, filmów, jak i np. wpisów na internetowych forach. Bezmy?lnie zamieszczone zdj?cie lub film b?d?cy dokumentacj? g?upiej zabawy mog? si? zem?ci? w przysz?o?ci, nawet tej odleg?ej, bo doros?ej. Podobnie jest z materia?ami, których za?o?eniem jest obra?enie kogo? lub sprawienie mu przykro?ci. Umieszczenie ich w Internecie oznacza utrat? kontroli nad nimi i ich rozpowszechnieniem, skutki ich publikacji mog? okaza? si? nieodwracalne.

6. Nie nara?aj dziecka, publikuj?c bezkrytycznie jego zdj?cia w sieci!

Równie? rodzice cz?sto zapominaj? o podstawowych zasadach bezpiecze?stwa w Internecie, publikuj?c na swoich stronach lub w serwisach spo?eczno?ciowych zdj?cia swoich dzieci, nie zwa?aj?c, ?e mog? one natychmiast trafi? do kolekcji pedofila. Internet wci?? jest polem ich dzia?a?, a znalezione zdj?cia dzieci mog? jedynie u?atwi? im wybór ofiary i dotarcie do niej. Bezkrytyczne zamieszczanie wi?c w Internecie ich zdj?? z wakacji – np. w stroju k?pielowym – to niepotrzebne wystawianie ich na ryzyko. Podobnie rzecz si? ma ze zdj?ciami niemowlaków – czy na pewno chcesz, by za kilkana?cie lat przysz?y szef  Twojego dziecka widzia? je na zdj?ciu z pieluch??

7. Chro? komputer dziecka przed niew?a?ciwymi tre?ciami. Upewnij si?, ?e na komputerze Twojego dziecka dzia?a zaktualizowany program antywirusowy i zapora sieciowa. U?ywaj ?ltru antyspamowego chroni?cego program e-mailowy. Stosuj dost?pne na rynku oprogramowanie ?ltruj?ce. Korzystaj  z programów kontroli rodzicielskiej. Pami?taj jednak, ?e ?aden program nie jest w stanie zast?pi? uwagi rodzica.

Naucz swoje dziecko, by samo dba?o o swój komputer. Im mniej znajdzie si? w nim wirusów, trojanów i innych ?mieci, tym wygodniejsze i bezpieczniejsze b?dzie korzystanie z niego. Pozwoli to ograniczy? frustracj? wynikaj?c? z powolnego ?adowania si?, wieszania si? stron lub wyskakuj?cych okienek, czasami z tre?ciami niebezpiecznymi dla dziecka.
Zadaniem oprogramowania filtruj?cego jest uniemo?liwianie dost?pu do stron z potencjalnie niebezpiecznymi tre?ciami. Nie chodzi wy??cznie o np. strony pornograficzne, ale i o te, które namawiaj? do agresji lub autoagresji (w tym samobójstw), propaguj?cych nazizm lub anoreksj?. Poka? swojemu dziecku Katalog BeSt, a na pewno znajdzie tam zajmuj?ce serwisy. Na pewno zainteresuje je równie? strona Sieciaków.
Pami?taj, ?e ?aden program filtruj?cy nie zast?pi rozs?dku doros?ej osoby. Nawet je?li komputer Twojego dziecka ma zainstalowane wszelkie dost?pne programy do filtrowania tre?ci, nie tra? kontaktu ze swoim dzieckiem, nie zrzucaj odpowiedzialno?ci za jego wychowanie na komputerow? aplikacj?.

8. Upewnij si?, ?e Twoje dziecko korzysta z gier adekwatnych do jego wieku, np. na podstawie oznacze? PEGI.

PEGI (Pan European Game Information) to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier komputerowych. W interesie producenta jest zamieszczanie oznaczenia PEGI na opakowaniu gry – mo?na je zobaczy? jeszcze zanim j? kupimy, klasyfikacja ta pozwala nam oceni? czy nasze dziecko ju? dojrza?o do konkretnej gry. Opis kategorii jest dost?pny na stronie PEGI . Dzi?ki temu mo?na unikn?? pomy?ek polegaj?cych na przyk?ad na kupieniu kilkuletniemu dziecku gry ociekaj?cej krwi? lub pe?nej wulgaryzmów. Nie daj si? równie? zwie?? pro?bom swojego dziecka – oczywi?cie, ?e b?dzie Ci? zapewnia?o, ?e w t? lub tak? gr? (któr? PEGI przewiduje dla starszego dziecka) graj? wszyscy jego koledzy. To Ty decydujesz do jakich gier lub tre?ci b?dzie mia?o dost?p.

9. Sprawd? szko?? swojego dziecka. Upewnij si?, ?e opracowa?a i wdro?y?a system zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc.

Cyberprzemoc rówie?nicza to nic innego, jak przemoc w?ród równolatków przeniesiona do Internetu. Mo?e polega? na zmasowanych atakach na jedn? osob?, których celem jest jej upokorzenie lub sprawienie przykro?ci. Równie dobrze mo?e polega? na anonimowych atakach jednej osoby. O ile jednak tradycyjna przemoc rówie?nicza zazwyczaj jest dostrzegana przez nauczycieli, cyberprzemoc jest cz?sto niezauwa?ana lub ignorowana. Sprawd? czy w szkole Twojego dziecka nauczyciele, szkolni psychologowie lub pedagodzy wiedz? jak reagowa? na przejawy cyberprzemocy, czy wiedz? jak rozwi?zywa? tego typu problemy, czy szko?a wypracowa?a system jej zapobiegania. Masz pe?ne prawo to wiedzie?.

10. Naucz dziecko szacunku dla innych internautów i przekonaj je, ?e nawet pozornie niewinne ?arty potra?? bardzo krzywdzi?.

Co?, co raz znajdzie si? w Internecie prawdopodobnie ju? nigdy z niego nie zniknie. Je?li zostanie powielone na innych stronach lub serwerach, prawdopodobnie nikt nie zdo?a nigdy tego usun??. Mi?dzy innymi w?a?nie tego najbardziej obawiaj? si? ofiary cyberprzemocy – faktu, ?e ca?y ?wiat zobaczy niechciane zdj?cie lub dowie si? o z?o?liwej plotce. Porozmawiaj z dzieckiem, poka? mu, ?e niewinny lub nieprzemy?lany ?art powielony tysi?ce razy mo?e krzywdzi?. Poka? mu, ?e nawet ?wiadek agresji w Internecie, bezrefleksyjnie powielaj?cy wymierzony w kogo? materia? (chocia?by dlatego, ?e jest ?mieszny) przy??cza si? do grona agresorów. Zwró? uwag? dziecka, ?e równie? ono mo?e sta? si? ofiar? czyjego? nieprzemy?lanego ?artu. Poka? mu, gdzie szuka? wtedy pomocy w sieci, ale przede wszystkim – daj mu poczu?, ?e zawsze mo?e na Ciebie liczy?.

Zajrzyj pod adres Helpline.org.pl i dowiedz si?, na jak? pomoc mo?esz liczy? ze strony jego konsultantów. Pole? dziecku serwis edukacyjny www.sieciaki.pl. Dowiedz si? wi?cej na temat zagro?e? na stronie www.dzieckowsieci.fdn.pl. W sytuacji, kiedy podejrzewasz, ?e Twoje dziecko pad?o ofiar? internetowego przest?pcy lub nie wiesz, jak zareagowa? na jak?? sytuacj? dotycz?c? Twojego dziecka, a zwi?zan? z Internetem, szukaj pomocy na stronie Helpline.org.pl lub pod numerem 800 100 100.

Zobacz ulotk? kampanii "Promocja bezpiecze?stwa w sieci"