Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Scenariusz zaj?? "3... 2... 1... Internet!"

scenariusz zaj??

Program "3… 2... 1… Internet!" po?wi?cony jest bezpiecze?stwu dzieci w Internecie. Opracowany zosta? jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli szkó? podstawowych (klasy IV - VI) oraz pracowników firmy Microsoft zaanga?owanych w program wolontariatu pracowniczego.
Zaj?cia "3…2…1…Internet!" przewidziane s? na dwie godziny lekcyjne i polegaj? na pracy grupowej i indywidualnej uczniów, przeplatanej projekcj? atrakcyjnych kreskówek po?wi?conych ró?nym formom internetowych zagro?e?. Przygody bohaterów kreskówek komentowane s? przez Krzysztofa Ho?owczyca – ambasadora programu "3…2…1…Internet!".

Materia?y wideo (plik ZIP do ?ci?gni?cia i wypakowania do wybranego katalogu)

 

 

Zobacz jedn? z kreskówek wykorzystywanych w trakcie zaj??:

Ankieta ewaluacyjna

 

Bezpłatne pliki do pobrania

  • scenariusz zaj?? "3... 2... 1... Internet!"PDF (843.38 KB)

    Zaj?cia przeznaczone s? dla uczniów klas IV-VI szkó? podstawowych. Na podstawie przygotowanego scenariusza mo?na poprowadzi? jedno- lub dwulekcyjne zaj?cia.