Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Scenariusz zaj?? „Dzie? z ?ycia”

Scenariusz zaj?? „Dzie? z ?ycia” po?wi?cony jest problemowi nadmiernego korzystania z Internetu. Zaj?cia te opracowano z my?l? o uczniach szkó? gimnazjalnych. Ich celem jest przekazanie wiedzy na temat zagro?e? p?yn?cych z nadu?ywania Internetu i komputera (w tym równie? gier, zarówno online, jak i offline).
Zaj?cia mog? by? dla uczniów okazj? do autorefleksji na temat czasu sp?dzanego w sieci. Uczestnicy maj? okazj? przyjrze? si? temu, jak korzystaj? z Internetu oraz nauczy? si? reagowa? na zwi?zane z nimi zagro?enia.
Projekt przygotowany jest w ramach kampanii „W którym ?wiecie ?yjesz?” realizowanej przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), w sk?ad którego wchodz? Naukowa i Akademicka Sie? Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Akcja zosta?a przygotowana w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet, we wspó?pracy z niemieckim projektem klicksafe. G?ównym partnerem akcji jest Fundacja Orange.

Scenariusz zaj?? do pobrania w pliku PDF

Materia?y wideo wykorzystywane w trakcie zaj??:

Film "Dzie? z ?ycia"

Film "Dzie? z ?ycia - komentarz"

Film w wersji online (pe?na wersja)

 

Pliki do pobrania