Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Scenariusz zaj?? "Sieciaki"

scenariusz zaj??

Podr?cznik „Sieciaki” stanowi pomoc dydaktyczn? dla nauczycieli w realizacji zaj?? na temat bezpiecznego korzystania z sieci w?ród uczniów klas I-III szkó? podstawowych .
Zawiera scenariusze zaj?? dost?pne w dwóch: wersjach: pe?nej (2 x 45 min) oraz skróconej (45 min).
Ide? przy?wiecaj?c? zaj?ciom jest propagowanie bezpiecznego korzystania z sieci przy wykorzystaniu popularnych i lubianych przez dzieci metod: konkursów, kolorowanek i innych form edukacji poprzez zabaw?. W obydwu scenariuszach g?ówny element zaj?? stanowi kreskówka pt. „Sieciaki” przekazuj?ca dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z sieci.
Dzieci uczestnicz?ce w zaj?ciach otrzymuj? od prowadz?cego ksi??eczk? z ?wiczeniami "Poznaj bezpieczny Internet" lub wydruki wybranych jej stron, które zosta?y opisane i zaprezentowane w scenariuszu.

Materia?y wideo do pobrania (po ?ci?gni?ciu samorozpakowuj?cych si? plików nale?y wypakowac je do wybranego folderu)

Zaj?cia w wersji pe?nej:

Sieciaki cz??? 1

Sieciaki cz??? 2

Sieciaki cz??? 3

Zaj?cia w wersji skróconej

Sieciaki ca?o??

 

Zobacz pierwsz? cz??? Sieciaków online:

 

Wszystkie kreskówki Sieciaki online

Ankieta ewaluacyjna

Bezpłatne pliki do pobrania