Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Scenariusz zaj?? Stop cyberprzemocy

scenariusz zaj??

Od stycznia 2008 roku, w ramach kampanii „Dziecko w Sieci”, pod has?em „Stop cyberprzemocy” prowadzona jest akcja po?wi?cona problemowi przemocy rówie?niczej z u?yciem mediów elektronicznych.

 

 

 

 

 

W ramach akcji przygotowana zosta?a propozycja edukacyjna, adresowana do uczniów szkó? gimnazjalnych. Poni?ej: dwuminutowy film edukacyjny przedstawiaj?cy przypadek cyberprzemocy oraz scenariusze 2-godzinnych zaj??.

Plik wideo do wy?wietlania offline (format MPEG)

Plakat kampanii Stop cyberprzemocy!

Bezpłatne pliki do pobrania