Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Scenariusz zaj?? "W Sieci"

scenariusz zaj??

W Sieci scenariuszZaj?cia „W Sieci” po?wi?cone s? bezpiecze?stwu m?odych u?ytkowników Internetu. Przeznaczone s? dla uczniów klas II i III szkó? gimnazjalnych oraz klas I i II szkó? ponadgimnazjalnych.
Do przeprowadzenia zaj?? “W Sieci” opartych o proponowany scenariusz, potrzeba dwóch (rozwi?zanie rekomendowane) lub jednej godziny dydaktycznej. Mog? one by? realizowane w ramach zaj?? lekcyjnych lub jako zaj?cia pozalekcyjne.
G?ównym elementem zaj?? wed?ug proponowanego scenariusza jest projekcja materia?u (z p?yty lub pobranego z serwisu www.dzieckowsieci.fdn.pl), który w konwencji programu talk-show pokazuje m.in. dwa przypadki niebezpiecznych sytuacji, z jakimi mog? mie? do czynienia m?odzi ludzie w Internecie – cyberprzemoc oraz uwodzenie. Gospodarzem programu jest piosenkarka Ewa Farna. W pe?nej (dwugodzinnej) wersji zaj?? wykorzystywane s? równie? wypowiedzi innych popularnych w?ród m?odzie?y osób, opowiadaj?cych do wykorzystywaniu Internetu w pracy i do realizacji swoich pasji.

Materia?y wideo do pobrania (MP4, 391 MB).

 

Zobacz fragment programu:

Ankieta ewaluacyjna

Bezpłatne pliki do pobrania

  • scenariusz zaj??PDF (954.49 KB)

    Scenariusz dwugodzinnych (2x45 min., rozwi?zanie sugerowane) lub jednogodzinnych zaj?? przeznaczonych dla uczniów klas II i III szkó? gimnazjalnych oraz klas I i II szkó? ponadgimnazjalnych.

  • ankieta ewaluacyjnaPDF (96.21 KB)

    Prosimy o wype?nienie ankiety przez uczestników zaj??. Jej wyniki powinny zosta? zliczone i wpisane w formularzu "Sprawozdania z zaj??".