Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Scenariusz zaj?? "Zu?ka i Tunio poznaj? Internet"

scenariusz zaj??

Zu?ka i Tunio scenariusz zaj??Program „Zu?ka i Tunio poznaj? Internet” powsta? z inicjatywy Fundacji Orange we wspó?pracy z Fundacj? Dzieci Niczyje i Fundacj? Nauki i Wiedzy. Adresowany jest do uczniów klas II-IV szkó? podstawowych.
Ide? zaj?? jest zapoznanie dzieci z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania sieci oraz propagowanie bezpiecznego i efektywnego korzystania z Internetu. W tym celu odwo?ano si? do metody edukacji przez zabaw?, wykorzystuj?c m.in. lubiane przez dzieci kreskówki i ?amig?ówki. G?ównym elementem scenariusza s? kreskówki, prezentuj?ce przygody Zu?ki i Tunia – dwójki m?odych internautów.
Podczas zaj?? prezentowana jest problematyka internetowych zagro?e?: szkodliwych tre?ci, niebezpiecznych kontaktów oraz zagadnienia zwi?zane z ochron? danych osobowych i wizerunku, a tak?e zasady kulturalnego zachowania w Internecie (netykieta).

 

Materia?y wideo do zaj?? (plik do ?ci?gni?cia, po zapisaniu go na lokalnym dysku prosimy o wypakowanie zawarto?ci do wybranego katalogu)

Zamawianie materia?ów: dzieckowsieci.fdn.pl/dziecko-w-sieci-zamawianie-materialow (przesy?ka pocztowa)

Bezpłatne pliki do pobrania