Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Sieciaki na Wakacjach

 

Fundacja Dzieci Niczyje we wspó?pracy z Fundacj? Orange, w ramach programu Dziecko w Sieci i europejskiego programu Safer Internet od 2006 roku prowadz? letni? akcj? edukacyjn? „Sieciaki na Wakacjach” po?wi?con? bezpiecznemu korzystaniu z Internetu. Dotychczas w piknikach edukacyjnych organizowanych w ramach akcji wzi??o udzia? ponad 40 tysi?cy dzieci. Program imprez nawi?zuje do fabu?y edukacyjnego serwisu internetowego www.sieciaki.pl.
M?odzi internauci bawi?c si?, rozwi?zuj?c quizy i ?amig?ówki, bior?c udzia? w konkursach z nagrodami zdobywaj? informacje jak bezpiecznie i efektywnie wykorzystywa? ?wiatow? sie?. S? tak?e uwra?liwiani na zagro?enia czyhaj?ce w Internecie.

 

Zobacz równie?:

Sieciaki na Wakacjach - galeria zdj?? z ubieg?ych lat

Sieciaki na Wakacjach 2010

Sieciaki na Wakacjach 2009

relacja wideo z akcji Sieciaki na Wakacjach 2009