Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Szko?a Bezpieczna w Sieci

 

Szkola Bezpieczna logo

Szko?a bezpieczna w sieci to projekt realizowany przez Fundacj? Dzieci Niczyje wraz z Fundacj? Orange przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem projektu jest poprawa bezpiecze?stwa uczniów gimnazjalnych korzystaj?cych z internetu oraz promocja pozytywnych zastosowa? sieci. W ramach projektu opracowane zostan? rekomendacje dla szkó? dotycz?ce zapobiegania i reagowania na zagro?enia online na terenie placówki, promowana b?dzie profilaktyka zagro?e? adresowana do m?odzie?y i ich rodziców.

Cz??ci? projektu s? 3 konferencje szkoleniowe (w Warszawie, Krakowie i Bia?ymstoku) dla nauczycieli gimnazjalnych i pedagogów szkolnych na temat bezpiecze?stwa m?odzie?y w sieci, profilaktyki zagro?e? online oraz polityki e-bezpiecze?stwa w szko?ach. Uczestnicy otrzymaj? za?wiadczenia, szko?y dostan? materia?y edukacyjne (scenariusze zaj??, plakaty, ulotki dla rodziców, magazyny dla m?odzie?y).

Zapraszamy do zapoznania si? z programem i zg?aszania na konferencj?:

Szkolne standardy bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y online (PDF)