Change language English Polski

 

Program Dziecko w Sieci

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

wi?cej

Materiały problemowe

Cyberprzemoc – problem przemocy rówie?niczej w sieci

Cele:
• Zapoznanie uczestników szkolenia z formami cyberprzemocy.
• Przedstawienie wyników bada? dotycz?cych skali do?wiadczania przez dzieci cyberprzemocy.
• Omówienie mo?liwo?ci reagowania na akty cyberprzemocy.
• Wskazanie mo?liwo?ci dzia?a? profilaktycznych.  
 
Tematyka szkolenia:
1. Omówienie form cyberprzemocy.  
2. Omówienie ró?nic pomi?dzy cyberprzemoc?, a przemoc? tradycyjn?.  
3. Przedstawienie bada?.  
4. Omówienie kategorii prawnych cyberprzemocy:  

•  naruszenie dóbr osobistych
•  w?amania
•  gro?by
•  n?kanie
•  wulgaryzmy

5. Przedstawienie rozwi?za? prawnych dotycz?cych cyberprzemocy.  
6. Omówienie systemu reagowania szko?y w sytuacji ujawnienia aktu cyberprzemocy  

• warunki skutecznej interwencji w szkole
• zadania szko?y w sytuacji wyst?pienia aktu cyberprzemocy w szkole

7. Psychologiczny wizerunek dziecka sprawcy, ofiary i ?wiadka cyberprzemocy
8. Oferta edukacyjna:

• portal Sieciaki.pl
• e-learning
• scenariusze zaj??
• materia?y multimedialne

Adresaci:
•  Profesjonali?ci pracuj?cy z dzie?mi, m.in. nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, policjanci,
stra?nicy miejscy.
•  Rodzice i opiekunowie.

Czas trwania: 45/90/120 min w zale?no?ci od potrzeb  
Prowadzenie: 1 osoba
Forma: wyk?ad z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej